Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους

48.-(1) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 45 του παρόντος Νόμου, ΔΟΕΕ κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται να διαθέτει, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και τροφοδοτικού ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληροί τις απαιτήσεις της δεύτερης πρότασης του εδαφίου (1) του άρθρου 38, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) αυτός ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 28 του παρόντος Νόμου, και διασφαλίζει ότι για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 24 του παρόντος Νόμου, τα οποία αυτός ο ΔΟΕΕ δεν επιτρέπεται να ασκεί, έχουν οριστεί μία ή περισσότερες οντότητες, για την ταυτότητα των οποίων παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές εποπτείας του∙

(β) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας, με σκοπό την εποπτεία συστημικού κινδύνου και σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα, μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, που να επιτρέπει σε αυτές τις εποπτικές αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ∙

(γ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν περιλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη, από την ΕΟΧΔ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στους προβλεπόμενους στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε επενδυτές στο έδαφος της Δημοκρατίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.