Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

47.-(1) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 44, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να διαθέτει, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και τροφοδοτικού ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληροί τις απαιτήσεις της δεύτερης πρότασης του εδαφίου (1) του άρθρου 38, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 28, και διασφαλίζει ότι για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 24, τα οποία ο ΔΟΕΕ δεν επιτρέπεται να ασκήσει, έχουν οριστεί μία ή περισσότερες οντότητες, για την ταυτότητα των οποίων παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς∙

(β) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας, με σκοπό την εποπτεία συστημικού κινδύνου, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(γ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν περιλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη, από την ΕΟΧΔ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στους αναφερόμενους ΔΟΕΕ, για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε επενδυτές στη Δημοκρατία, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να μεταφέρει πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 36 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.