Συμπληρωματικές διατάξεις ως προς τα άρθρα 44 και 45

46.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των όρων εφαρμογής των μέτρων που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 11 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τις ρυθμίσεις συνεργασίας που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του εν λόγω Άρθρου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θεσπίζει τεχνικούς κανόνες για τον προσδιορισμό οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) του ελάχιστου περιεχομένου των ρυθμίσεων συνεργασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 44, για να διασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής ή καταγωγής, αντίστοιχα, του ΔΟΕΕ, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να είναι σε θέση να ασκεί τις εξουσίες ελέγχου που της παρέχει ο παρών Νόμος∙

(β) των διαδικασιών για το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αφενός μεν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, αφετέρου δε των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θεσπίζει τεχνικούς κανόνες για τον καθορισμό οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) του μορφότυπου και του περιεχομένου του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που αναφέρεται στα εδάφια (4) και (6) του άρθρου 44∙

(β) του μορφότυπου και του περιεχομένου του υποδείγματος της βεβαίωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 44∙

(γ) του μορφότυπου της διαβίβασης που προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 44∙

(δ) του μορφότυπου της γραπτής κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (11) του άρθρου 44.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.