Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία

45.-(1) ΔΟΕΕ κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, ο οποίος έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται να διαθέτει, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και τροφοδοτικού ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληροί τις απαιτήσεις της δεύτερης πρότασης του εδαφίου (1) του άρθρου 38 του παρόντος Νόμου, μόνον εφόσον πληρούνται οι υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(3) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του περί του ότι πραγματοποιήθηκε διαβίβαση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(4) Οι ρυθμίσεις για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία του ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις που έχουν καθορισθεί για την απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων αυτού του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αυτός ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον ΟΕΕ, υπόκεινται στο δίκαιο της Δημοκρατίας και η εφαρμογή τους εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται την επιστολή κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, όπως και τη βεβαίωση που αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο, εφόσον έχει συνταχθεί σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στο χρηματοοικονομικό τομέα. Η υποβολή των εγγράφων και πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ είναι αποδεκτή και όταν διενεργείται ηλεκτρονικά.