Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

44.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, που έχει λάβει την άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να διαθέτει, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και τροφοδοτικού ΟΕΕ της ΕΕ που δεν πληροί τις απαιτήσεις της δεύτερης πρότασης του εδαφίου (1) του άρθρου 38, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας συμμορφώνεται με το σύνολο των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, με εξαίρεση αυτών που προβλέπονται στο Κεφάλαιο VΙ του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται δε οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (4) του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(β) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν περιλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη, από την ΕΟΧΔ∙

(γ) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, έχει υπογράψει, με τη Δημοκρατία και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, συμφωνία η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον υφίστανται, των πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 45 του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 35 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση για αυτόν τον ΟΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 38.

(5) Το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (4), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας κατά πόσον επιτρέπεται να αρχίσει να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια του ΟΕΕ που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση, ο δε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση από την ημερομηνία αυτής της ενημέρωσης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ, μόνον εάν η διαχείρισή του από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν είναι ή δεν θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δεν συμμορφώνεται ή δε θα συμμορφωθεί με αυτές τις διατάξεις. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει στο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, σε επαγγελματίες επενδυτές και σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με αυτόν τον ΟΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 39.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει, το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής του πλήρους φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (6), στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου σχεδιάζεται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ, αυτό τον πλήρη φάκελο κοινοποίησης μαζί με βεβαίωση ότι ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ με τη συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική, μόνον εφόσον η διαχείριση αυτού από αυτόν το ΔΟΕΕ είναι και θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με αυτές τις διατάξεις.

(8) Μετά τη διαβίβαση του φακέλου κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (7), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας χωρίς καθυστέρηση για αυτή τη διαβίβαση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ ότι ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ.

(9) Οι ρυθμίσεις για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις που έχουν καθορισθεί για την απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων αυτού του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αυτός ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον ΟΕΕ, υπόκεινται στη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ και η εφαρμογή τους εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους.

(10) Η επιστολή της κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) και η βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (7) συντάσσονται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στο χρηματοοικονομικό τομέα, η δε διαβίβαση που προβλέπεται στο εδάφιο (7) επιτρέπεται να διενεργείται και ηλεκτρονικά.

(11) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (4) ή/και (6) του παρόντος άρθρου, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή, εάν η μεταβολή δεν ήταν προγραμματισμένη, αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί. Εάν, σε εκτέλεση σχεδιαζόμενης μεταβολής, η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αυτόν το ΔΟΕΕ, χωρίς περιττή καθυστέρηση, ότι η μεταβολή απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση κατά την οποία η σχεδιαζόμενη μεταβολή εκτελείται χωρίς να τηρούνται οι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος εδαφίου, ή εάν συνέβη απρόοπτο γεγονός που προκαλεί μεταβολή ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου, ή, γενικότερα, αυτός ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 71, εάν κρίνει δε απαραίτητο ή σκόπιμο, απαγορεύει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ. Εάν η μεταβολή, κατά την έννοια του παρόντος εδαφίου, δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως προς τη διαχείριση του ΟΕΕ, ή, γενικότερα, τη συμμόρφωση αυτού του ΔΟΕΕ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπεται τη μεταβολή και ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, για τη μεταβολή, καθώς και την ΕΑΚΑΑ, στο μέτρο που η μεταβολή αφορά την παύση της διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ.

(12) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.