Προϋποθέσεις για ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που διαχειρίζεται ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου δεν διατίθενται σε κράτος μέλος

43.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να διαχειρίζεται εκτός ΕΕ ΟΕΕ, μερίδια του οποίου δεν διατίθενται στην ΕΕ, εφόσον -

(α) ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο, με εξαίρεση αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 29, ως προς αυτόν τον ΟΕΕ∙ και

(β) υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις για τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ εκτός ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται τουλάχιστον επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ασκεί την εποπτεία της σύμφωνα με το παρόντα Νόμο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να εξειδικεύει ζητήματα σχετικά με τις ρυθμίσεις συνεργασίας που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθώς και να προσδιορίζει περαιτέρω τους όρους εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνει σχετικά με τις ανωτέρω ρυθμίσεις.