Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτες χώρες

79.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διαβιβάζει, σε εποπτική αρχή τρίτης χώρας, δεδομένα και την ανάλυση δεδομένων, κατά περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιστεύει ότι αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στην αρχή της τρίτης χώρας υποχρέωση απαγόρευσης περαιτέρω διαβίβασης, σε άλλη τρίτη χώρα, των δεδομένων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της διαβιβάζει, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί σε εποπτική αρχή τρίτης χώρας τις πληροφορίες που λαμβάνει από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μόνον εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει ρητή συναίνεση της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους που της έχει διαβιβάσει την πληροφορία και, κατά περίπτωση, εάν οι πληροφορίες γνωστοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτή η αρχή έχει δώσει τη συναίνεσή της.