Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με δυνητικές συστημικές συνέπειες της δραστηριότητας ΔΟΕΕ

80.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας ή/και για την εποπτεία των ΔΟΕΕ, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, γνωστοποιεί πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι σκόπιμο για την παρακολούθηση και την ανταπόκριση στις δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μεμονωμένων ΔΟΕΕ ή των ΔΟΕΕ συλλογικά, για τη σταθερότητα των συστημικά σχετικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και την ομαλή λειτουργία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ΔΟΕΕ, ενημερώνει δε σχετικά και την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ και στο ΕΣΣΚ, υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, τις συγκεντρωτικές πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες των ΔΟΕΕ οι οποίοι υπόκεινται στην εποπτεία της.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με οδηγία της τον τρόπο και τη συχνότητα των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (1).