Συνεργασία σε εποπτικές δραστηριότητες

81.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών άλλου κράτους μέλους, σε εποπτική δραστηριότητα ή για μία επιτόπια εξακρίβωση, ή σε μία έρευνα, στην επικράτεια αυτού του τελευταίου κράτους, στο πλαίσιο των εξουσιών της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει αίτημα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, σχετικά με επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στη Δημοκρατία, τότε διενεργεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) προβαίνει η ίδια στη ζητούμενη εξακρίβωση ή έρευνα∙

(β) επιτρέπει στην αιτούσα αρμόδια αρχή να πραγματοποιήσει η ίδια την εξακρίβωση ή έρευνα∙

(γ) επιτρέπει σε ελεγκτή ή σε εμπειρογνώμονα να προβεί στην εξακρίβωση ή έρευνα.

(3) Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται τυχόν αίτημα της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους για συνδρομή στελέχους ή στελεχών του προσωπικού της πρώτης προς τα πρόσωπα που διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η δε εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται υπό τον πλήρη έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητεί στελέχη του προσωπικού της να συνδράμουν τα πρόσωπα που διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αρνείται την ανταλλαγή πληροφορίας ή/και δύναται να αρνείται να ενεργεί, ύστερα από αίτημα αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους για συνεργασία σε μία έρευνα ή επιτόπια εξακρίβωση, μόνον εφόσον -

(α) μία έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την κυριαρχία της Δημοκρατίας ή την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στη Δημοκρατία∙ ή/και

(β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία, για τις ίδιες ενέργειες και κατά των ίδιων προσώπων, ενώπιον των αρχών της Δημοκρατίας∙ ή/και

(γ) έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση ση Δημοκρατία, αναφορικά με τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες ενέργειες.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την αιτούσα αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (4), παρέχοντας και τη σχετική αιτιολογία.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καταρτίζει σχέδια τεχνικών εκτελεστικών κανόνων, σχετικά με διαδικασίες για τη συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με άλλες αρμόδιες αρχές, ως προς τη διενέργεια επαληθεύσεων και ερευνών.