Διευθέτηση διαφορών

82. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το Άρθρο 55 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.