Μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου ΔΟΕΕ από και προς τη Δημοκρατία

83.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 354Α έως 354ΙΗ του Μέρους VΙΙΙ του περί Εταιρειών Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας στη Δημοκρατία και κυπριακής εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, με τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας ως νομικής οντότητας υπό το νομικό καθεστώς ή τη δικαιοδοσία του κράτους όπου το εγγεγραμμένο γραφείο μεταφέρεται, εφαρμόζονται στο ΔΟΕΕ κατ’ αναλογία και κατά περίπτωση.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται άδεια για μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας από και προς τη Δημοκρατία, σύμφωνα με το εδάφιο (1), και να εξειδικεύει την ακολουθούμενη, κατά περίπτωση, διαδικασία.