Φόροι και Τέλη

84.-(1) ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 5(1)(β) του παρόντος Νόμου που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου και τα πρόσωπα, φυσικά και νομικά, που αποκτούν μερίδια αυτών των ΟΕΕ, υπόκεινται στις φορολογικές διατάξεις που προβλέπονται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο και στον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο.

(2) Η σύσταση του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) ΟΕΕ, η διάθεση, η εξαγορά, η εξόφληση και η μεταβίβαση μεριδίων του απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται στον περί Χαρτοσήμων Νόμο.