Κοινοποίηση των παρεκκλίσεων από διατάξεις της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ

85. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμμορφώνεται με το Άρθρο 60 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.