Παροχή πληροφοριών στην ΕΑΚΑΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

86. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, συμμορφώνεται με την παράγραφο 3 του Άρθρου 67, την παράγραφο 3 του Άρθρου 68 και το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 69, της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.