Παρεκκλίσεις και μεταβατικές διατάξεις

87.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που ασκεί, πριν την 22α Ιουλίου 2013, δραστηριότητα που ρυθμίζεται από τον παρόντα Νόμο, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα Νόμο, και υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 7, το αργότερο εντός ενός έτους από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

(2) Τα άρθρα 38 έως 42 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς με βάση ενημερωτικό δελτίο που έχει συνταχθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ πριν την 22α Ιουλίου 2013, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο.

(3) ΔΟΕΕ, που διαχειρίζεται ΟΕΕ κλειστού τύπου πριν την 22α Ιουλίου 2013 και δεν προβαίνει σε πρόσθετες επενδύσεις κατά ή μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, επιτρέπεται να εξακολουθεί να διαχειρίζεται αυτούς τους ΟΕΕ, χωρίς να λάβει άδεια λειτουργίας.

(4) ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ κλειστού τύπου, για τα μερίδια των οποίων η περίοδος εγγραφής επενδυτών κλείνει πριν την 21η Ιουλίου 2011, και ο οποίος συγκροτείται για περίοδο που λήγει το αργότερο τρία (3) έτη μετά την 22α Ιουλίου 2013, επιτρέπεται να συνεχίζει να διαχειρίζεται αυτούς τους ΟΕΕ, χωρίς να χρειάζεται να συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο, με εξαίρεση το άρθρο 29 και, κατά περίπτωση, τα άρθρα 33 έως 37, και χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής ΟΕΕ ή, εάν ο ΟΕΕ δεν υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ΔΟΕΕ, δύναται να επιτρέπει σε ιδρύματα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 23 και είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος να ορίζονται ως θεματοφύλακες ΟΕΕ έως την 22α Ιουλίου 2017. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των άρθρων 23 έως 28, αλλά ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (7) του άρθρου 23 ως προς τον τόπο όπου πρέπει να είναι εγκατεστημένος ο θεματοφύλακας.