Ισχύς του παρόντος Νόμου

88.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), τα άρθρα 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 και 65 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

(α) την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου∙

(β) την ημερομηνία την οποία καθορίζει, αναφορικά με την έναρξη ισχύος των Άρθρων 35 και 37 έως 41 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 67 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3)  Τα άρθρα 47, 48 και 66 του παρόντος Νόμου παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία την οποία καθορίζει, αναφορικά με την παύση ισχύος των Άρθρων 36 και 42 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 68 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.