Διαβίβαση και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

78.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζει, αναφορικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με άλλες αρμόδιες αρχές, τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) δεδομένα διατηρούνται για μέγιστη περίοδο πέντε (5) ετών.