Αρχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια

9.-(1) ΔΟΕΕ, που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ, διαθέτει αρχικό κεφάλαιο τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000).

(2) ΔΟΕΕ που ορίζεται εξωτερικός διαχειριστής ΟΕΕ, διαθέτει αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€125.000).

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία των χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000), ο ΔΟΕΕ παρέχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους 0.02% του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000), αλλά το απαιτούμενο σύνολο του αρχικού κεφαλαίου και του πρόσθετου ποσού δεν ξεπερνά τα δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000).

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), οι ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΕΕ για τους οποίους ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει λειτουργίες σύμφωνα με το άρθρο 20 έως 21, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων ΟΕΕ, τα οποία ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ύστερα από ανάθεση, θεωρούνται χαρτοφυλάκια του ΔΟΕΕ.

(5) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (2), του παρόντος άρθρου, τα ίδια κεφάλαια του ΔΟΕΕ δεν είναι ποτέ λιγότερα από το ποσό που απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 21 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ.

(6) ΔΟΕΕ επιτρέπεται να μην παρέχει μέχρι και το πενήντα τοις εκατόν (50%) του πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο εδάφιο (3), εφόσον διαθέτει εγγύηση του ίδιου ύψους από πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση που έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική τους έδρα -

(α) σε κράτος μέλος∙ ή

(β) σε τρίτη χώρα, όπου υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισοδύναμοι με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας του δικαίου της ΕΕ.

(7) Για την κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης που προκύπτουν από δραστηριότητες του ΔΟΕΕ κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου, τόσο οι ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση όσο και οι εξωτερικοί ΔΟΕΕ διαθέτουν -

(α) πρόσθετα ίδια κεφάλαια που επαρκούν για την κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων αστικής ευθύνης η οποία προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια∙ ή

(β) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια.

(8) Τα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (7), επενδύονται σε ρευστά ή βραχυχρόνια ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και δεν περιλαμβάνουν κερδοσκοπικές θέσεις.

(9) Με την εξαίρεση των εδαφίων (7) και (8) του παρόντος άρθρου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 και των λοιπών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων τις οποίες εκδίδει η Επιτροπή βάσει της παραγράφου 9 του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε ΔΟΕΕ που είναι ταυτόχρονα εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.