Ανάθεση λειτουργιών από ΔΟΕΕ σε ανάδοχο

20.-(1) ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο καθήκοντα εκτέλεσης λειτουργιών για λογαριασμό του, μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ο ΔΟΕΕ ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του για την ανάθεση, πριν αυτή τεθεί σε ισχύ∙

(β) ο ΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογεί ολόκληρη τη δομή ανάθεσης, με αντικειμενικούς λόγους∙

(γ) ο τρίτος διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων και τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά ασκούν τις πράξεις οι οποίες εντάσσονται στις ανατεθείσες λειτουργίες, παρέχουν εχέγγυα ήθους και διαθέτουν επαρκή πείρα∙

(δ) η ανάθεση δεν δημιουργεί εμπόδιο για την αποτελεσματική εποπτεία του ΔΟΕΕ και, ειδικότερα, δεν δυσχεραίνει την άσκηση της δραστηριότητας του ΔΟΕΕ ή της διαχείρισης ΟΕΕ, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών στον ΟΕΕ∙

(ε) ο ΔΟΕΕ είναι σε θέση να καταδεικνύει ότι ο τρίτος διαθέτει την αναγκαία ειδίκευση και ικανότητα για την ανάληψη των καθηκόντων εκτέλεσης λειτουργιών που αναλαμβάνει, καθώς και ότι η επιλογή του πραγματοποιήθηκε με τη δέουσα προσοχή και ότι ο ΔΟΕΕ δύναται να παρακολουθεί αποτελεσματικά, κάθε στιγμή, την ανατεθείσα λειτουργία, όπως και να παρέχει κάθε στιγμή περαιτέρω οδηγίες στον τρίτο και να ανακαλεί την ανάθεση με άμεση ισχύ όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επενδυτών∙

(στ) ο ΔΟΕΕ επανεξετάζει σε διαρκή βάση τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τον τρίτο∙

(ζ) ο ΔΟΕΕ δεν αναθέτει τις λειτουργίες του σε τέτοια έκταση που, κατ’ ουσίαν, δε μπορεί πλέον να θεωρείται ως διαχειριστής του ΟΕΕ και σε βαθμό ώστε να καθίσταται χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.

(2) Σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά μέρος ή σύνολο της λειτουργίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο καθήκοντα εκτέλεσης λειτουργιών για λογαριασμό του, μόνο όταν πληρούνται τόσο οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1) όσο και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η ανάθεση γίνεται μόνο σε επιχείρηση που είτε έχει λάβει άδεια ή έχει αναγνωριστεί για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκειται σε εποπτεία, είτε έχει προηγουμένως εγκριθεί για την ανάληψη της διαχείρισης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ∙

(β) εάν ο τρίτος είναι επιχείρηση που κατάγεται από τρίτη χώρα, διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ της αρμόδιας αρχής εποπτείας αυτής της επιχείρησης και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ∙

(γ) η ανάθεση δε γίνεται -

(i) σε θεματοφύλακα ή σε τρίτο στον οποίο ο θεματοφύλακας έχει αναθέσει λειτουργίες του, ή

(ii) σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, τα συμφέροντα του οποίου ενδέχεται να συγκρούονται με αυτά του ΔΟΕΕ ή των επενδυτών του ΟΕΕ, εκτός εάν αυτός ο φορέας έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των καθηκόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνων από τα άλλα καθήκοντά του που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και εφόσον έχει εντοπίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και γνωστοποιήσει δεόντως στους επενδυτές του ΟΕΕ τις τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων.