Αποτίμηση

19.-(1) ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, έχουν θεσπιστεί αρμόζουσες και συνεπείς διαδικασίες, κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πρέπουσα και ανεξάρτητη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, την εφαρμοστέα νομοθεσία, και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.

(2) Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ και ο υπολογισμός της καθαρής αξίας περιουσιακού στοιχείου του ΟΕΕ ανά μερίδιό του, καθορίζονται από το δίκαιο της χώρας όπου ο ΟΕΕ είναι εγκατεστημένος ή/και στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα.

(3) ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι η καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο του ΟΕΕ υπολογίζεται και γνωστοποιείται στους επενδυτές, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, την εφαρμοστέα νομοθεσία, και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ. Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες αποτίμησης εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ αποτιμώνται και ότι η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο υπολογίζεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, οι δε επενδυτές ενημερώνονται για τις αποτιμήσεις και τους υπολογισμούς με τον τρόπο που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ. Οι προαναφερόμενες αποτιμήσεις και υπολογισμοί της πραγματοποιούνται -

(α) εάν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού τύπου, επίσης με συχνότητα η οποία είναι η αρμόζουσα για τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ και για τη συχνότητα έκδοσης και εξόφλησής τους∙ και

(β) εάν ο ΟΕΕ είναι κλειστού τύπου, επίσης σε περιπτώσεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου του ΟΕΕ.

(4) ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι η αποτίμηση πραγματοποιείται -

(α) από εξωτερικό εκτιμητή, ο οποίος είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητο από τον ΟΕΕ, το ΔΟΕΕ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον ΟΕΕ ή το ΔΟΕΕ∙ ή

(β) από τον ίδιο το ΔΟΕΕ, εάν η λειτουργία της αποτίμησης είναι ανεξάρτητη από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και με την προϋπόθεση ότι η πολιτική αμοιβών και τα άλλα μέτρα, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ, διασφαλίζουν την άμβλυνση των συγκρούσεων συμφερόντων και την αποτροπή της άσκησης αθέμιτης επιρροής στους υπαλλήλους του.

(5) Θεματοφύλακας ΟΕΕ απαγορεύεται να ορίζεται ως εξωτερικός εκτιμητής αυτού του ΟΕΕ, εκτός εάν -

(α) έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των λειτουργιών του θεματοφύλακα από τα καθήκοντά του ως εξωτερικού εκτιμητή∙ και

(β) έχει προσδιορίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και γνωστοποιήσει δεόντως στους επενδυτές του ΟΕΕ τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

(6) Όταν εξωτερικός εκτιμητής εκτελεί τη λειτουργία της αποτίμησης, ο ΔΟΕΕ καταδεικνύει ότι -

(α) ο εξωτερικός εκτιμητής υπόκειται είτε σε υποχρεωτική επαγγελματική καταχώριση αναγνωρισμένη είτε δια νόμου είτε σε νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή σε κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς∙ και

(β) ο εξωτερικός εκτιμητής είναι σε θέση να προσφέρει επαρκείς επαγγελματικές εγγυήσεις ότι μπορεί να φέρει αποτελεσματικά σε πέρας τη συγκεκριμένη λειτουργία αποτίμησης, σύμφωνα με τα εδάφια (1) μέχρι (3)∙ και

(γ) ο διορισμός του εξωτερικού εκτιμητή είναι συμβατός με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (στ) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (2) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου και με τα μέτρα εφαρμογής τους, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 20 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(7) Ο διορισμένος εξωτερικός εκτιμητής δεν αναθέτει τη λειτουργία της αποτίμησης σε τρίτο.

(8) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας κοινοποιεί το διορισμό του εξωτερικού εκτιμητή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (6), δύναται να απαιτεί από το ΔΟΕΕ να ορίσει, αντί αυτού, άλλον εξωτερικό εκτιμητή.

(9) Η αποτίμηση πραγματοποιείται με αμεροληψία και με την απαιτούμενη επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια.

(10) Όταν η λειτουργία αποτίμησης δεν πραγματοποιείται από ανεξάρτητο εξωτερικό εκτιμητή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας να υποβάλλει τις διαδικασίες αποτίμησης που εφαρμόζει ή/και τις αποτιμήσεις στις οποίες καταλήγει, προς επαλήθευση από εξωτερικό εκτιμητή, ή, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, από ελεγκτή.

(11)(α) ΔΟΕΕ φέρει την ευθύνη, έναντι του ΟΕΕ και των επενδυτών του τελευταίου, για την ορθή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ, για τον υπολογισμό της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΕΕ και για τη δημοσίευση αυτής της καθαρής αξίας ενεργητικού, ανεξάρτητα από το εάν ο ΔΟΕΕ έχει διορίσει ή όχι εξωτερικό εκτιμητή.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) και από τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις που προβλέπουν διαφορετικά, ο εξωτερικός εκτιμητής φέρει ευθύνη έναντι του ΔΟΕΕ για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται στον τελευταίο ως αποτέλεσμα της αμέλειας του εξωτερικού εκτιμητή κατά την αποτίμηση ή της σκόπιμης πλημμέλειας του εξωτερικού εκτιμητή να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.