Διαδικασίες, ρυθμίσεις και μηχανισμοί που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ

18. ΔΟΕΕ χρησιμοποιεί πάντοτε επαρκείς και κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση των ΟΕΕ. Χωρίς επηρεασμό της γενικής υποχρέωσης, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας διαθέτει, λαμβανομένης υπόψη και της φύσης των ΟΕΕ που διαχειρίζεται -

(α) ευσταθείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων∙ και

(β) επαρκείς εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων του ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων με σκοπό την επένδυση για ίδιο λογαριασμό και που διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι -

(i) για κάθε συναλλαγή στην οποία μετέχει ΟΕΕ, είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσόμενων μερών, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και

(ii) τα στοιχεία του ενεργητικού των ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ επενδύονται σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά τους έγγραφα, καθώς με και την ισχύουσα νομοθεσία.