Έκθεση σε τιτλοποίηση

17Α. Ο ΔΟΕΕ που εκτίθεται σε τιτλοποίηση, η οποία δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402, εάν κριθεί αναγκαίο, ενεργεί και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα προς το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών του σχετικού ΟΕΕ.