Διαχείριση ρευστότητας

17.-(1) ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται και ο οποίος δεν είναι ΟΕΕ κλειστού τύπου και χωρίς μόχλευση, εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ρευστότητας και καθορίζει διαδικασίες που του επιτρέπουν να παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας του ΟΕΕ και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προφίλ ρευστότητας των επενδύσεων του ΟΕΕ με τις υποκείμενες υποχρεώσεις του ΟΕΕ. Ο ΔΟΕΕ διεξάγει, σε τακτική βάση, μετρήσεις κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress tests), υπό κανονικές και έκτακτες συνθήκες ρευστότητας, οι οποίες του επιτρέπουν να εκτιμά και να παρακολουθεί ανάλογα τον κίνδυνο ρευστότητας του ΟΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, η επενδυτική στρατηγική, το προφίλ ρευστότητας και η πολιτική εξαγορών παρουσιάζουν συνοχή.