Ανάθεση λειτουργιών από ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο

21.-(1) Τρίτος, στον οποίο έγινε ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 20, επιτρέπεται να προβαίνει σε περαιτέρω ανάθεση των λειτουργιών που του έχουν ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) o ΔΟΕΕ έχει προηγουμένως συναινέσει ρητά για την περαιτέρω ανάθεση∙

(β) ο ΔΟΕΕ έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του, για την περαιτέρω ανάθεση, πριν αυτή τεθεί σε ισχύ∙

(γ) πληρούνται, αναφορικά με την περαιτέρω ανάθεση, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20, τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Το πρόσωπο στο οποίο ο τρίτος έχει αναθέσει λειτουργίες, σύμφωνα με το εδάφιο (1), επιτρέπεται να αναθέτει περαιτέρω λειτουργίες που έχει αναλάβει να εκτελέσει, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), τηρουμένων των αναλογιών.