Ευθύνη του ΔΟΕΕ σε περίπτωση ανάθεσης ή περαιτέρω ανάθεσης

22. Η ευθύνη του ΔΟΕΕ έναντι του ΟΕΕ και των επενδυτών του δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει λειτουργίες σε τρίτο, ούτε και από τυχόν περαιτέρω ανάθεση του τρίτου σε κάποιον άλλο.