Διαχείριση κινδύνων

16.-(1) ΔΟΕΕ διαχωρίζει, λειτουργικά και ιεραρχικά, τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων από τις επιχειρησιακές του μονάδες, καθώς και από τις λειτουργίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει το διενεργούμενο από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας λειτουργικό και ιεραρχικό διαχωρισμό των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας και θεωρώντας ότι ο ΔΟΕΕ πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να καταδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες διασφαλίσεις απέναντι στις συγκρούσεις συμφερόντων επιτρέπουν την ανεξάρτητη ενάσκηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων και ότι οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, και είναι σταθερά αποτελεσματικές.

(2) ΔΟΕΕ υιοθετεί και εφαρμόζει επαρκή συστήματα διαχείρισης κινδύνων για την αρμόζουσα αναγνώριση, μέτρηση, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των κινδύνων οι οποίοι είναι σημαντικοί για κάθε επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους οποίους εκτίθεται ή μπορεί να εκτεθεί κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται. Ο ΔΟΕΕ επανεξετάζει τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων με τη δέουσα συχνότητα και τουλάχιστον μία φορά ετησίως, αναπροσαρμόζει δε αυτά, όποτε είναι αναγκαίο.

(3) ΔΟΕΕ -

(α) υιοθετεί και εφαρμόζει κατάλληλες, τεκμηριωμένες και τακτικά επικαιροποιημένες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων για λογαριασμό ΟΕΕ που διαχειρίζεται, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική, τους στόχους και το προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ∙

(β) διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με κάθε επενδυτική θέση του ΟΕΕ που διαχειρίζεται και η συνολική τους επίδραση στο χαρτοφυλάκιο αυτού του ΟΕΕ μπορούν να εντοπίζονται, να μετρώνται, να τίθενται υπό διαχείριση και να παρακολουθούνται κατάλληλα σε διαρκή βάση, μεταξύ άλλων, δια μέσου της χρήσης κατάλληλων διαδικασιών μέτρησης κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress testing)∙ και

(γ) εξασφαλίζει ότι το προφίλ κινδύνων κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, ανταποκρίνεται στο μέγεθος, τη διάρθρωση χαρτοφυλακίου, τις επενδυτικές στρατηγικές και τους στόχους του ΟΕΕ, όπως διατυπώνονται στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα, στο ενημερωτικό του δελτίο και στα έγγραφα προσφοράς μεριδίων του ΟΕΕ.

(4) ΔΟΕΕ ορίζει, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, ανώτατο επίπεδο μόχλευσης το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιεί για λογαριασμό του ΟΕΕ, καθώς και την έκταση του δικαιώματος εκ νέου χρήσης ασφάλειας ή εγγύησης που θα μπορούσε να παρασχεθεί δυνάμει των διευθετήσεων μόχλευσης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων-

(α) το είδος του ΟΕΕ∙ και

(β) την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ∙ και

(γ) τις πηγές μόχλευσης του ΟΕΕ∙ και

(δ) κάθε άλλη διασύνδεση ή σχέση με άλλα ιδρύματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει συστημικό κίνδυνο∙ και

(ε) την ανάγκη περιορισμού της έκθεσης έναντι σε κάθε επιμέρους αντισυμβαλλόμενου∙ και

(στ) το βαθμό στον οποίο η μόχλευση συνοδεύεται από ασφάλειες∙ και

(ζ) το λόγο ενεργητικού/παθητικού∙ και

(η) την κλίμακα, τη φύση και την έκταση της δραστηριότητας του ΔΟΕΕ στις σχετικές αγορές.