Προσδιορισμός του ΔΟΕΕ

5.-(1) Κάθε ΟΕΕ, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, έχει ένα και μόνο ΔΟΕΕ ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Αυτός ο ΔΟΕΕ είναι -

(α) εξωτερικός διαχειριστής, ο οποίος είναι το νομικό πρόσωπο που διορίζεται από τον ΟΕΕ ή για λογαριασμό του ΟΕΕ και ο οποίος, δια μέσου αυτού του διορισμού, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ΟΕΕ (εφεξής «ο εξωτερικός ΔΟΕΕ»), ή

(β) εφόσον η νομική μορφή του ΟΕΕ επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και εφόσον το όργανο διοίκησης του ΟΕΕ επιλέγει να μη διορίσει εξωτερικό ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ που λαμβάνει, σε αυτή την περίπτωση, άδεια ως ΔΟΕΕ.

(2) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξωτερικός ΔΟΕΕ αδυνατεί να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο, για την οποία συμμόρφωση είναι υπεύθυνος ο ΟΕΕ ή άλλη οντότητα για λογαριασμό του, ο ΔΟΕΕ ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του και, κατά περίπτωση, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ της ΕΕ. Σε περίπτωση ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί το ΔΟΕΕ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την τακτοποίηση της κατάστασης.

(3) Εάν, παρά τις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), η μη συμμόρφωση συνεχίζεται και στο βαθμό που αυτή αφορά ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή ΟΕΕ της ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από το ΔΟΕΕ να παραιτηθεί από ΔΟΕΕ του συγκεκριμένου ΟΕΕ. Σε τέτοια περίπτωση, δεν επιτρέπεται πλέον η διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στην ΕΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ εκτός ΕΕ, δεν επιτρέπεται η διάθεση των μεριδίων του ΟΕΕ στην ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.