Ειδικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε ΔΟΕΕ, εφόσον διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ των οποίων οι μόνοι επενδυτές είναι οι ίδιοι οι ΔΟΕΕ ή οι μητρικές τους επιχειρήσεις, ή οι θυγατρικές επιχειρήσεις των ΔΟΕΕ ή άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις αυτών των μητρικών τους επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι κανένας από αυτούς τους επενδυτές δεν αποτελεί ο ίδιος ΟΕΕ.

(2) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 71, μόνο τα εδάφια (3), (4), (5) και (6) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στους ακόλουθους ΔΟΕΕ:

(α) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα, δια μέσου εταιρείας με την οποία ο ΔΟΕΕ συνδέεται με κοινή διαχείριση ή έλεγχο, ή με ουσιαστική άμεση ή έμμεση συμμετοχή, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αποκτήθηκαν με τη χρήση μόχλευσης, δεν υπερβαίνουν συνολικά το όριο των εκατόν εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), ή

(β) ΔΟΕΕ οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα, δια μέσου εταιρείας με την οποία ο ΔΟΕΕ συνδέεται με κοινή διαχείριση ή έλεγχο, ή με ουσιαστική άμεση ή έμμεση συμμετοχή, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν συνολικά το όριο των πεντακόσιων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), εφόσον τα χαρτοφυλάκια των ΟΕΕ αποτελούνται από ΟΕΕ χωρίς μόχλευση και που δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων τους το οποίο να είναι δυνατό να ασκηθεί κατά τη διάρκεια πέντε ετών από την ημερομηνία αρχικής επένδυσης σε κάθε ΟΕΕ.

(3) Οι ΔΟΕΕ που αναφέρονται στο εδάφιο (2) -

(α) υπόκεινται σε καταχώριση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους, και

(β) τη στιγμή της καταχώρισης, γνωστοποιούνται οι ίδιοι και οι ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή τους, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους, και

(γ) τη στιγμή της καταχώρισης, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές των ΟΕΕ που τελούν υπό τη διαχείρισή τους, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους, και

(δ) παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα με τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές και σχετικά με τις βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και σημαντικές συγκεντρωτικές θέσεις των ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται, ώστε να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν αποτελεσματικά τους συστημικούς κινδύνους, και

(ε) ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους, σε περίπτωση που δεν εμπίπτουν πλέον στις διατάξεις του εδαφίου (2).

(4) Τα εδάφια (2) και (3) εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό τυχόν αυστηρότερων νομικών κανόνων, για τους ΔΟΕΕ που προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(5) Σε περίπτωση που ΔΟΕΕ δεν εμπίπτει πλέον στις διατάξεις του εδαφίου (2), αυτός ο ΔΟΕΕ υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για χορήγηση άδειας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόντα Νόμο.

(6) Οι ΔΟΕΕ, που αναφέρονται στο εδάφιο (2), δεν απολαμβάνουν κανένα από τα δικαιώματα που χορηγούνται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς του παρόντος Νόμου. Εφόσον ΔΟΕΕ επιλέξει την υπαγωγή του στον παρόντα Νόμο, ο παρών Νόμος καθίσταται εφαρμοστέος επ’ αυτού στο σύνολό του.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει τις διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζουν οι ΔΟΕΕ οι οποίοι επιλέγουν την υπαγωγή τους στον παρόντα Νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6).