Γενικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 4, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στους ακόλουθους ΔΟΕΕ:

(α) σε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, οι οποίοι διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ, ανεξαρτήτως εάν αυτοί οι ΟΕΕ κατάγονται από κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα∙

(β) σε ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, οι οποίοι διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ, ανεξαρτήτως εάν αυτοί οι ΟΕΕ κατάγονται από κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα∙

(γ) σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, οι οποίοι διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ που κατάγονται από κράτος μέλος∙

(δ) σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, οι οποίοι προωθούν εμπορικά έναν ή περισσότερους ΟΕΕ σε κράτος μέλος, ανεξαρτήτως εάν αυτοί οι ΟΕΕ κατάγονται από κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), είναι χωρίς σημασία -

(α) εάν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου, και

(β) εάν ο ΟΕΕ έχει συμβατική, καταστατική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, ή λειτουργεί ως εμπίστευμα, και

(γ) η νομική δομή του ΔΟΕΕ.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες οντότητες ή διευθετήσεις:

(α) στις εταιρείες συμμετοχών∙

(β) στα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου ή της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2003/41/ΕΚ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται -

(i) οι εξουσιοδοτημένοι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση τέτοιων ιδρυμάτων και ενεργούν για λογαριασμό τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 αυτής της Οδηγίας, και

(ii) οι διαχειριστές επενδύσεων οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 19 αυτής της Οδηγίας,

εφόσον δεν διαχειρίζονται ΟΕΕ∙

(γ) στα υπερεθνικά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, οι ευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί και οι διμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα υπερεθνικά όργανα και παρεμφερείς διεθνείς οργανισμοί, σε περίπτωση που αυτά τα όργανα ή οργανισμοί διαχειρίζονται ΟΕΕ και εφόσον οι συγκεκριμένοι ΟΕΕ ενεργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος∙

(δ) στις εθνικές κεντρικές τράπεζες∙

(ε) στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και οργανισμούς, και σε άλλα ιδρύματα, που διαχειρίζονται ταμεία στήριξης καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων∙

(στ) στα καθεστώτα συμμετοχής εργαζομένων και σε καθεστώτα αποταμίευσης εργαζομένων∙

(ζ) στις οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης∙

(η) στις ασφαλιστικές συμβάσεις∙

(θ) στις κοινές επιχειρήσεις.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ΔΟΕΕ που αναφέρονται στο εδάφιο (1) με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε διαρκή βάση.