Γνωστοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου

35.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ΟΕΕ αποκτά, μόνος του ή από κοινού με άλλο, έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία ή σε εκδότη τίτλων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται αυτόν τον ΟΕΕ γνωστοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου στους ακόλουθους:

(α) στην ενδιαφερόμενη εταιρεία∙

(β) στους μετόχους της εταιρείας, η ταυτότητα και οι διευθύνσεις των οποίων έχουν τεθεί στη διάθεση του ΔΟΕΕ ή μπορούν να τεθούν στη διάθεσή του από την εταιρεία ή είναι δυνατό να καταστούν γνωστά μέσω μητρώου στο οποίο ο ΔΟΕΕ έχει ή δύναται να αποκτήσει πρόσβαση∙

(γ) στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ∙

(δ) στις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής της μη εισηγμένης εταιρείας τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίζει, για αυτό το σκοπό, με οδηγία της.

(2) ΔΟΕΕ γνωστοποιεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) -

(α) την ταυτότητα του ΔΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα ή σε συμφωνία με άλλο ΔΟΕΕ, διαχειρίζεται τον ΟΕΕ που έχει αποκτήσει τον έλεγχο∙ και

(β) την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, ιδίως μεταξύ του ΔΟΕΕ, του ΟΕΕ και της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές διασφαλίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ώστε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ αφενός του ΔΟΕΕ ή/και του ΟΕΕ και αφετέρου της εταιρείας να συνάπτεται με ίσους όρους∙ και

(γ) την πολιτική εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας της εταιρείας, ιδίως όσον αφορά τους εργαζόμενους σε αυτήν.

(3) Στη γνωστοποίησή του προς την ενδιαφερόμενη εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1), ο ΔΟΕΕ καλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ή το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της, να παράσχει χωρίς περιττή καθυστέρηση στους εκπροσώπους των εργαζομένων, ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζόμενους, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2). Ο ΔΟΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ενημερώνονται πλήρως από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ΟΕΕ αποκτά, μόνος του ή από κοινού με άλλο, έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται αυτόν τον ΟΕΕ, διασφαλίζει ότι είτε ο ίδιος ο ΟΕΕ είτε ο ΔΟΕΕ ενεργώντας για λογαριασμό του ΟΕΕ, γνωστοποιεί τις προθέσεις του σχετικά με τη μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα της μη εισηγμένης εταιρείας και τις ενδεχόμενες συνέπειες για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ουσιαστικής μεταβολής στις συνθήκες απασχόλησης -

(α) στη μη εισηγμένη εταιρεία∙ και

(β) στους μετόχους αυτής της εταιρείας, η ταυτότητα και οι διευθύνσεις των οποίων έχουν τεθεί στη διάθεση του ΔΟΕΕ ή μπορούν να τεθούν στη διάθεσή του από την εταιρεία ή είναι δυνατό να καταστούν γνωστά μέσω μητρώου στο οποίο ο ΔΟΕΕ έχει ή δύναται να αποκτήσει πρόσβαση.

(5) Στην περίπτωση του εδαφίου (4), ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ενημερώνονται πλήρως από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο υφιστάμενο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της, λαμβάνουν τις αναφερόμενες στο εδάφιο (4) πληροφορίες και ζητεί τούτο από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της.

(6) ΔΟΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ που αποκτά έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του και στους επενδυτές του συγκεκριμένου ΟΕΕ πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της απόκτησης.