Κοινοποίηση της απόκτησης σημαντικής και ελέγχουσας επιρροής σε μη εισηγμένη εταιρεία

34.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ που αποκτά, εκποιεί ή κατέχει μετοχές μιας μη εισηγμένης εταιρείας, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο ΟΕΕ στη μη εισηγμένη εταιρεία, όταν το ποσοστό φθάνει, υπερβαίνει ή μειώνεται κάτω από τα όρια του δέκα τοις εκατόν (10%), του είκοσι τοις εκατόν (20%), του τριάντα τοις εκατόν (30%), του πενήντα τοις εκατόν (50%) και του εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%).

(2) ΔΟΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ που αποκτά, μόνος του ή από κοινού με άλλον, έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 33, σε συνδυασμό με τα εδάφια (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, γνωστοποιεί την απόκτηση του ελέγχου από τον ΟΕΕ στους ακόλουθους:

(α) στη μη εισηγμένη εταιρεία∙

(β) στους μετόχους αυτής της εταιρείας, η ταυτότητα και οι διευθύνσεις των οποίων έχουν τεθεί στη διάθεση του ΔΟΕΕ ή μπορούν να τεθούν στη διάθεσή του από την εταιρεία ή είναι δυνατό να καταστούν γνωστά μέσω μητρώου στο οποίο ο ΔΟΕΕ έχει ή δύναται να αποκτήσει πρόσβαση∙

(γ) στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ.

(3) Η γνωστοποίηση που διενεργείται σύμφωνα με το εδάφιο (2) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την κατάσταση που προκύπτει όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου∙

(β) τις συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκε ο έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των διαφόρων συμμετεχόντων μετόχων, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό τους και, κατά περίπτωση, την αλυσίδα επιχειρήσεων δια μέσου της οποίας κατέχονται στην πραγματικότητα τα δικαιώματα ψήφου∙

(γ) την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου.

(4) Στη γνωστοποίησή του προς τη μη εισηγμένη εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2), ο ΔΟΕΕ καλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή το τυχόν άλλο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της να ενημερώσει, χωρίς περιττή καθυστέρηση, τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, τους ίδιους τους εργαζόμενους, σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου από τον ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται και να τους παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3). Ο ΔΟΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ενημερώνονται πλήρως από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή από το τυχόν άλλο υφιστάμενο αντίστοιχο όργανο διοίκησής της, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(5) Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) και (3) διενεργούνται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο ΟΕΕ έφθασε, υπερέβη ή έπεσε κάτω από το σχετικό όριο, ή απέκτησε έλεγχο στη μη εισηγμένη εταιρεία.