Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Τμήματος

33.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), το παρόν Τμήμα εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εάν ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ ο οποίος, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλον ή άλλους ΟΕΕ, στη βάση συμφωνίας για την απόκτηση ελέγχου, αποκτά τον έλεγχο μίας μη εισηγμένης εταιρείας σύμφωνα με το εδάφιο (5)∙

(β) εάν ΔΟΕΕ συνεργάζεται με άλλον ή άλλους ΔΟΕΕ βάσει σχετικής συμφωνίας, κατά την οποία οι ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται από κοινού αυτοί οι ΔΟΕΕ αποκτούν τον έλεγχο μίας μη εισηγμένης εταιρείας σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(2) Το παρόν Τμήμα δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μη εισηγμένες εταιρείες είναι -

(α) μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων∙ ή

(β) οντότητες ειδικού σκοπού, με στόχο την απόκτηση, κατοχή ή διαχείριση ακινήτων.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, το εδάφιο (1) του άρθρου 34 εφαρμόζεται και σε ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ΟΕΕ ο οποίος αποκτά μη ελέγχουσα συμμετοχή σε μη εισηγμένες εταιρείες.

(4) Τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 35 και το άρθρο 37 εφαρμόζονται και σε ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ΟΕΕ, ο οποίος αποκτά έλεγχο σε εκδότες τίτλων. Για τους σκοπούς των προαναφερόμενων άρθρων, εφαρμόζονται τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των αναλογιών.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Τμήματος, αναφορικά με τις μη εισηγμένες εταιρείες, «έλεγχος» σημαίνει άνω του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου των εταιρειών, επί του συνόλου των τίτλων που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου, ακόμη και εάν η άσκηση αυτού του δικαιώματος έχει ανασταλεί. Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο ΟΕΕ, πέραν από τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει άμεσα, συνυπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου των ακόλουθων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταδειχθεί ο έλεγχος, όπως ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση:

(α) κάθε επιχείρησης που ελέγχεται από τον ΟΕΕ∙

(β) των φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του ΟΕΕ, ή για λογαριασμό οποιασδήποτε επιχείρησης ελεγχόμενης από τον ΟΕΕ.

(6) Ανεξάρτητα από τον ορισμό του όρου «έλεγχος» που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, για τους σκοπούς των εδαφίων (1) έως (3) του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου, ο έλεγχος εκδότη τίτλων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου.

(7) Το παρόν Τμήμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των όρων και των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 67 του περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμου και με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων κανόνων που προβλέπει το κυπριακό δίκαιο, σχετικά με την απόκτηση συμμετοχής σε εκδότες τίτλων και σε μη εισηγμένες εταιρείες.