Χρήση πληροφοριών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,εποπτική συνεργασία και όρια βαθμού μόχλευσης

32.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 για τους σκοπούς προσδιορισμού του βαθμού στον οποίο η χρήση της μόχλευσης συμβάλλει στη δημιουργία συστημικού κινδύνου στο χρηματοοικονομικό σύστημα, κινδύνου μη ομαλής λειτουργίας των αγορών ή κινδύνων για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της οικονομίας.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή εποπτείας κάθε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας -

(α) θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών, της ΕΑΚΑΑ και της ΕΣΣΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 77, όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 σχετικά με όλους τους ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που εποπτεύει, καθώς και τις πληροφορίες που συγκεντρώνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7∙ και

(β) παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των άλλων άμεσα ενδιαφερόμενων κρατών μελών, χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 77 και με βάση διμερείς συμφωνίες συνεργασίας, σε περίπτωση που ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ή ΟΕΕ που διαχειρίζεται τέτοιος ΔΟΕΕ, ενδέχεται να αποτελέσει σημαντική πηγή κινδύνου αντισυμβαλλόμενου για πιστωτικό ίδρυμα ή για άλλες συστημικά σχετικές οντότητες σε άλλα κράτη μέλη.

(3) ΔΟΕΕ οφείλει να είναι σε θέση να καταδεικνύει, ότι τα όρια μόχλευσης τα οποία καθορίζει, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, είναι εύλογα και ότι ο ΟΕΕ συμμορφώνεται με αυτά τα όρια, σε διαρκή βάση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση μόχλευσης εκ μέρους ενός ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για λογαριασμό ΟΕΕ που διαχειρίζεται και, εφόσον κρίνει αναγκαίο για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ακεραιότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος και αφού ενημερώσει σχετικά την ΕΑΚΑΑ, την ΕΣΣΚ και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του συγκεκριμένου ΟΕΕ, επιβάλλει όρια στο επίπεδο μόχλευσης που δικαιούται να χρησιμοποιήσει ο ΔΟΕΕ, ή άλλους περιορισμούς στη διαχείριση αυτού του ΟΕΕ, ώστε να περιοριστεί ο βαθμός στον οποίο η χρήση της μόχλευσης συμβάλλει στη δημιουργία συστημικού κινδύνου στο χρηματοοικονομικό σύστημα ή κινδύνου μη ομαλής λειτουργίας των αγορών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει δεόντως την ΕΑΚΑΑ και την ΕΣΣΚ, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ, σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 77.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την ενημέρωση που προβλέπεται στο εδάφιο (3) τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα προτεινόμενα μέτρα πρόκειται να τεθούν σε ισχύ ή να ανανεωθούν, περιλαμβάνει δε λεπτομέρειες των προτεινόμενων μέτρων, τους λόγους για τη λήψη τους και την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να τεθούν σε ισχύ. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίζει την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου μέτρου εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την προώθηση και την εφαρμογή μέτρων από αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, λαμβάνει υπόψη τυχόν σχετική συμβουλή που διατυπώνει η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 ή/και 7 του Άρθρου 25 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίζει να αναληφθεί δράση, παρά το γεγονός ότι η ΕΑΚΑΑ, στη συμβουλή της προτείνει το αντίθετο, και ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά αναφέροντας τους λόγους για την απόφασή της.