Διορισμός του θεματοφύλακα ΟΕΕ

23.-(1) ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται διορίζεται μόνο ένας θεματοφύλακας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Ο διορισμός του θεματοφύλακα ΟΕΕ προϋποθέτει έγγραφη σύμβαση μεταξύ αυτού και του ΔΟΕΕ. Η σύμβαση ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες ώστε ο θεματοφύλακας να επιτελεί τις λειτουργίες του που αφορούν τον ΟΕΕ, του οποίου έχει οριστεί θεματοφύλακας, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Νόμο και σε άλλες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις.

(3) Ως θεματοφύλακας επιτρέπεται να ορίζεται μόνο -

(α) πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική του έδρα στην ΕΕ και έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο ή σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2006/48/ΕΚ∙ ή

(β) επιχείρηση επενδύσεων που -

(i) έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την καταστατική της έδρα στην ΕΕ, και

(ii) διαθέτει, σε κάθε περίπτωση, ίδια κεφάλαια όχι μικρότερα από το αρχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο Άρθρο 9 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ, και

(iii) υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 20 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικούς κινδύνους, και

(iv) έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο όπως διορθώθηκε ή σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, και

(v) παρέχει επίσης την παρεπόμενη υπηρεσία φύλαξης και διαχείρισης χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Μέρους ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε∙

(γ) οποιαδήποτε άλλη οντότητα που υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και διαρκή εποπτεία και που, στις 21 Ιουλίου 2011, ενέπιπτε στις κατηγορίες ιδρυμάτων οι οποίες ορίζονται από τα κράτη μέλη ως επιλέξιμα για θεματοφύλακες, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) αλλά με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (7), ΔΟΕΕ επιτρέπεται να διορίζει ως θεματοφύλακα, για ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται, πιστωτικό ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα ίδιας φύσης με αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3), εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (8).

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, ΟΕΕ ο οποίος δε διαθέτει δικαίωμα εξαγοράς που να μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της αρχικής επένδυσης και ο οποίος, κατά κανόνα, σύμφωνα με τη βασική επενδυτική του πολιτική -

(α) δεν επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία που χρειάζεται να κατατεθούν σε θεματοφυλακή, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 24, ή

(β) γενικά επενδύει σε εκδότες ή μη εισηγμένες εταιρείες, με την προοπτική απόκτησης ελέγχου αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 33,

επιτρέπεται να έχει ως θεματοφύλακα οντότητα που επιτελεί λειτουργίες θεματοφύλακα στο πλαίσιο επαγγελματικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την άσκηση των οποίων αυτή η οντότητα υπόκειται σε υποχρεωτική επαγγελματική καταχώρηση, αναγνωρισμένη από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή από κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, και εφόσον μπορεί να παράσχει επαρκείς χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις, ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί αποτελεσματικά τις λειτουργίες του θεματοφύλακα και να τηρεί τις δεσμεύσεις που ενέχουν αυτές οι λειτουργίες.

(6) Προς αποφυγή δημιουργίας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του θεματοφύλακα, του ΔΟΕΕ, του ΟΕΕ ή/και των επενδυτών του τελευταίου -

(α) ο ΔΟΕΕ δεν επιτρέπεται να ενεργεί ως θεματοφύλακας∙ και

(β) βασικός μεσίτης που ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενο μέρος ενός ΟΕΕ, δεν ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα αυτού του ΟΕΕ, εκτός εάν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την επιτέλεση των λειτουργιών του θεματοφύλακα από τα καθήκοντά του ως βασικού μεσίτη και έχει εντοπίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και γνωστοποιήσει δεόντως στους επενδυτές του ΟΕΕ τις τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, η δε ανάθεση από το θεματοφύλακα των καθηκόντων θεματοφυλακής σε βασικό μεσίτη, σύμφωνα με το άρθρο 25, είναι δυνατή μόνον εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

(7) Ο θεματοφύλακας πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε μια από τις κατά περίπτωση ακόλουθες τοποθεσίες:

(α) αναφορικά με ΟΕΕ της ΕΕ, στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ∙

(β) αναφορικά με εκτός ΕΕ ΟΕΕ -

(i) στην τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος και ο ΟΕΕ, ή

(ii) στο κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ, ή

(iii) στο κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ.

(8) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (3) έως (5) του παρόντος άρθρου, ο διορισμός θεματοφύλακα που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) στην τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο θεματοφύλακας, οι θεματοφύλακες υπόκεινται σε αποτελεσματική προληπτική ρύθμιση και εποπτεία, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι οποίες είναι ισοδύναμου αποτελέσματος με την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ και τυγχάνουν αποτελεσματικής εφαρμογής∙

(β) η τρίτη χώρα, όπου είναι εγκατεστημένος ο θεματοφύλακας, δεν συμπεριλαμβάνεται στα μη συνεργάσιμα κράτη και εδάφη από την ΕΟΧΔ∙

(γ) ο θεματοφύλακας έχει συμβατική ευθύνη έναντι του ΟΕΕ ή των επενδυτών του τελευταίου σύμφωνα με τα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 27και συμφωνεί ρητά να συμμορφώνεται με το άρθρο 26∙

(δ)(i) οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία πρόκειται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, εφόσον αυτά τα κράτη μέλη είναι άλλα από τη Δημοκρατία, και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του θεματοφύλακα, ή

(ii) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας όπου πρόκειται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, εφόσον αυτό το κράτος μέλος είναι άλλο από τη Δημοκρατία, έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας του θεματοφύλακα∙

(ε)(i) τα κράτη μέλη στα οποία πρόκειται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, εφόσον αυτά τα κράτη μέλη είναι άλλα από τη Δημοκρατία, και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας που είναι το κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, έχουν υπογράψει συμφωνία με την τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο θεματοφύλακας, η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του Υποδείγματος Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και η οποία διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολυμερών φορολογικών συμφωνιών, ή

(ii) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας όπου πρόκειται να διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ εκτός ΕΕ, και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, εφόσον αυτό το κράτος μέλος είναι άλλο από τη Δημοκρατία, έχουν υπογράψει συμφωνία με την τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο θεματοφύλακας, η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται στο Άρθρο 26 του Υποδείγματος Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και η οποία διασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δύναται να ενεργεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του Άρθρου 21 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(10) Χωρίς επηρεασμό της εφαρμογής του εδαφίου (8), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει την προληπτική ρύθμιση και εποπτεία μιας τρίτης χώρα ως αποτελεσματικής εφαρμοζόμενη και ως ισοδύναμου αποτελέσματος με την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ.