Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένου σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και για την παροχή υπηρεσιών σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

41.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται, άμεσα ή μέσω υποκαταστήματος -

(α) να διαχειρίζεται ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, υπό τον όρο ότι η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ καλύπτει τη διαχείριση αυτού του τύπου ΟΕΕ∙ και

(β) να παρέχει σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6 και τις οποίες καλύπτει η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος προτίθεται να διαχειριστεί για πρώτη φορά ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία ή/και να παρέχει σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία της υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6, διαβιβάζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να διαχειριστεί άμεσα τον ΟΕΕ ή/και να εγκαταστήσει υποκατάστημα ή/και να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6∙

(β) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρονται συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προτίθεται να παρέχει ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή/και οι ΟΕΕ τους οποίους σκοπεύει να διαχειρίζεται.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα, παρέχει, επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος∙

(β) τη διεύθυνση στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ, από την οποία μπορούν να ζητηθούν έγγραφα ή άλλα στοιχεία∙

(γ) τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας είναι και θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο -

(α) διαβιβάζει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (2), ή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3), στις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής του ΔΟΕΕ, τις κατά περίπτωση προαναφερόμενες πληροφορίες, καθώς και βεβαίωση ότι ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς∙ και

(β) ενημερώνει αμέσως το ΔΟΕΕ σχετικά με τη διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο (α).

(5) Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε πληροφορίας που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα εδάφια (2) ή/και (3), ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για αυτή τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή, εάν η μεταβολή δεν ήταν προγραμματισμένη, αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί. Εάν η προαναφερόμενη μεταβολή δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως προς τη διαχείριση του ΟΕΕ, ή, γενικότερα, τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει τη μεταβολή και ενημερώνει για τη μεταβολή, χωρίς καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αυτού του ΔΟΕΕ.

(6) Εάν, ως συνέπεια της υλοποίησης σχεδιαζόμενης μεταβολής, η διαχείριση ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν θα συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, χωρίς περιττή καθυστέρηση, ότι αυτή η μεταβολή απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί.

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία σχεδιαζόμενη μεταβολή εκτελείται χωρίς να τηρούνται οι κατά περίπτωση διατάξεις των εδαφίων (5) ή (6) του παρόντος άρθρου, ή εάν συνέβη απρόοπτο γεγονός που προκαλεί μεταβολή ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 71.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να εξειδικεύει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3)∙

(β) τυποποιημένα μορφότυπα, υποδείγματα και διαδικασίες, για τη διαβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3).