Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους

42.-(1) ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, επιτρέπεται να διαχειρίζεται ΟΕΕ της Δημοκρατίας, άμεσα ή μέσω υποκαταστήματος, υπό τον όρο ότι η άδεια λειτουργίας του ΔΟΕΕ καλύπτει τη διαχείριση αυτού του τύπου ΟΕΕ.

(2) Προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ΔΟΕΕ, ο οποίος προτίθεται να διαχειριστεί για πρώτη φορά ΟΕΕ της Δημοκρατίας, δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δημοκρατία από την κοινοποίηση σε αυτόν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ΔΟΕΕ, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 33 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επιβάλλει επιπλέον απαίτηση σε προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) ΔΟΕΕ, για τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.