Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

7.-(1) Προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α) πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά διευθύνουν τις εργασίες του ΔΟΕΕ∙

(β) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των φυσικών ή νομικών προσώπων που, ως μέτοχοι ή ως μέλη του ΔΟΕΕ, κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε αυτόν, καθώς και πληροφορίες για το ύψος της συμμετοχής τους∙

(γ) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που καθορίζει την οργανωτική δομή του ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο ΔΟΕΕ σκοπεύει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τα Κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV και, εφόσον ενδείκνυται, των Κεφαλαίων V, VI, VII και VIII∙

(δ) πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αμοιβών, που προβλέπονται στο άρθρο 14∙

(ε) πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται, για την ανάθεση και τη δευτερεύουσα ανάθεση λειτουργιών σε τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 22.

(2) Επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (1), ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που αιτείται άδεια λειτουργίας παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες, σχετικά με τους ΟΕΕ τους οποίους προτίθεται να διαχειριστεί:

(α) πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεων, περιλαμβανομένων των τύπων των υποκείμενων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, εάν ο ΟΕΕ είναι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που επενδύει σε άλλους τέτοιους οργανισμούς και σχετικά με την πολιτική του ΔΟΕΕ, ως προς τη χρήση μόχλευσης, το προφίλ κινδύνου και τα λοιπά χαρακτηριστικά κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες, όπου οι ΟΕΕ είναι εγκατεστημένοι ή αναμένεται να εγκατασταθούν∙

(β) πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ, εάν ο ΟΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ∙

(γ) τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα κάθε ΟΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί∙

(δ) πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν, για το διορισμό θεματοφύλακα, σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 28, για κάθε ΟΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί∙

(ε) οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30, για κάθε ΟΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί.

(3) Εάν εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο αιτείται άδεια ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον παρόνα Νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτεί από την εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ να παράσχει πληροφορίες ή έγγραφα τα οποία είχε ήδη παράσχει όταν αιτήθηκε την πρώτη άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πληροφορίες ή αυτά τα έγγραφα εξακολουθούν να είναι επικαιροποιημένα.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σε τριμηνιαία βάση, για τις άδειες που χορηγούνται ή ανακαλούνται σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύει με οδηγίες της τις πληροφορίες που παρέχονται, κατ’ εφαρμογή των εδαφίων (1) και (2), καθώς και να καθορίζει τυποποιημένους μορφότυπους, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή αυτών των πληροφοριών.