Προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

6.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας πρέπει να είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, και πρέπει να έχει το εγγεγραμμένο γραφείο και την κεντρική του διοίκηση στη Δημοκρατία.

(2)(α) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να διαχειρίζεται ΟΕΕ μόνον εφόσον έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8, και εφόσον συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(β) Απαγορεύεται σε ΔΟΕΕ, άλλον από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, να διαχειρίζεται ΟΕΕ, εκτός αν -

(i) έχει λάβει σχετική άδεια βάσει νόμου ή κανονιστικής ρύθμισης, που εναρμονίζεται με την Οδηγία 2011/61/ΕΚ, και

(ii) συμμορφώνεται σε διαρκή βάση με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οι οποίες προβλέπονται στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(3) Εξωτερικός ΔΟΕΕ επιτρέπεται μόνο -

(α) να αναπτύσσει δραστηριότητα που προβλέπεται στο εδάφιο (5), ή/και

(β) να διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ,

εφόσον έχει λάβει σχετική άδεια σύμφωνα με τον περί του Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο ή σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ.

(4) ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση επιτρέπεται μόνο να διεξάγει την εσωτερική διαχείριση του ιδίου ΟΕΕ, σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(5) Κάθε ΔΟΕΕ και κάθε ΟΕΕ, που αναφέρεται σε άλλο εδάφιο του παρόντος άρθρου το οποίο παραπέμπει στο παρόν εδάφιο -

(α) οφείλει να επιτελεί τις ακόλουθες ελάχιστες λειτουργίες διαχείρισης επενδύσεων όταν διαχειρίζεται ΟΕΕ:

(i) διαχείριση χαρτοφυλακίων, και

(ii) διαχείριση κινδύνων∙

(β) δύναται να επιτελεί οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες επιπρόσθετες λειτουργίες διαχείρισης όταν διαχειρίζεται ΟΕΕ συλλογικά:

(i) αναφορικά με τη διοίκηση:

(Α) υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων νομικής φύσης και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του ΟΕΕ,

(Β) υπηρεσίες παροχής πληροφοριών προς πελάτες,

(Γ) αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ και καθορισμός της αξίας των μεριδίων του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορολογικών ζητημάτων,

(Δ) έλεγχος της τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου,

(Ε) τήρηση μητρώου μεριδιούχων,

(ΣΤ) διανομή εσόδων του ΟΕΕ,

(Ζ) εκδόσεις και εξαγορές μεριδίων ΟΕΕ,

(Η) διεκπεραίωση συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πιστοποιητικών,

(Θ) τήρηση αρχείου,

(ii) διάθεση,

(iii) δραστηριότητες σχετικές με τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ, δηλαδή υπηρεσίες απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πίστης του ΔΟΕΕ, διαχείριση εγκαταστάσεων, δραστηριότητες διαχείρισης ακινήτων, παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση των κεφαλαίων, με τη βιομηχανική στρατηγική και με σχετικά θέματα, συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τις συγχωνεύσεις και την αγορά επιχειρήσεων και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαχείριση του ΟΕΕ και των εταιρειών και άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), εξωτερικός ΔΟΕΕ επιτρέπεται να παρέχει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία και σε ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 19 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ, με βάση εντολές τις οποίες επενδυτές δίνουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και εξατομικείμενα∙

(β) ως παρεπόμενες υπηρεσίες:

(i) επενδυτικές συμβουλές,

(ii) φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,

(iii) λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα.

(7) Απαγορεύεται σε ΔΟΕΕ να παρέχει -

(α) μόνο τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (6)∙ ή/και

(β) παρεπόμενη υπηρεσία από αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (6), εκτός εάν έχει λάβει άδεια για να παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6)∙ ή/και

(γ) να αναλαμβάνει μόνο δραστηριότητα από αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5)∙ ή/και

(δ) τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) εκτός εάν παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5)∙ ή/και

(ε) τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5), εκτός εάν παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5).

(8) Το εδάφιο (3) του άρθρου 3, τα άρθρα 10, 18, 36 και το εδάφιο (6) του άρθρου 77 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, όπως αυτός διορθώθηκε, εφαρμόζονται αναφορικά με την παροχή από ΔΟΕΕ των υπηρεσιών που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου.

(9) Κάθε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες τις οποίες η εν λόγω Επιτροπή απαιτεί για την παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσης του ΔΟΕΕ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(10) ΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, καθώς και πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο, δεν υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, προκειμένου να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, όπως ατομική διαχείριση χαρτοφυλακίου σε σχέση με ΟΕΕ. Ωστόσο, ΕΠΕΥ επιτρέπεται, άμεσα ή έμμεσα, να προσφέρουν ή διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ σε επενδυτές εντός της ΕΕ, μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο τα μερίδια επιτρέπεται να διατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.