Διάθεση σε άλλο κράτος μέλος μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας

39.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να διαθέτει, σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προαναφερόμενος ΟΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ, η δυνατότητα διάθεσης των μεριδίων του σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία υπόκειται στον όρο ότι ο κύριος ΟΕΕ είναι επίσης ΟΕΕ της ΕΕ υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ.

(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, που προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο ΟΕΕ της ΕΕ, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα ή πληροφορίες:

(α) επιστολή κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος δραστηριοτήτων στο οποίο προσδιορίζεται ο ΟΕΕ, μερίδια του οποίου προτίθεται να διαθέτει ο ΔΟΕΕ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΕ∙

(β) τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ∙

(γ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα του ΟΕΕ∙

(δ) περιγραφή του ΟΕΕ, ή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον ΟΕΕ, οι οποίες τίθενται ή θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών∙

(ε) πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης του κύριου ΟΕΕ, εάν ο ΟΕΕ είναι τροφοδοτικός ΟΕΕ∙

(στ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ή προτίθεται να διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας∙

(ζ) το κράτος μέλος στο οποίο ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σκοπεύει να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές∙

(η) πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις για τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με καθορισμένες ρυθμίσεις για την απαγόρευση της διάθεσης μεριδίων του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον ΟΕΕ.

(3) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 67, ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές.

(4) Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά την παραλαβή πλήρους φακέλου κοινοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει το φάκελο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας προτίθεται να διαθέτει μερίδια του ΟΕΕ, καθώς και βεβαίωση ότι ο ΔΟΕΕ έχει λάβει άδεια να διαχειρίζεται ΟΕΕ με συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική. Η προαναφερόμενη διαβίβαση λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας είναι και θα εξακολουθήσει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Μετά τη διαβίβαση του φακέλου σύμφωνα με το εδάφιο (4), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σχετικά με τη διαβίβαση. Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ σε κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ από την ημερομηνία αυτής της ενημέρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΟΕΕ κατάγεται από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους ότι ο ΔΟΕΕ επιτρέπεται να αρχίσει τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(6) Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2), εμπίπτουν στο δίκαιο και την εποπτεία του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ.

(7) Η επιστολή κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (2) και η βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) συντάσσονται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, η δε υποβολή των εγγράφων και πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (2), καθώς και η προβλεπόμενη στο εδάφιο (4) διαβίβαση επιτρέπεται να διενεργούνται γραπτώς ή/και ηλεκτρονικά.

(8) Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβολή, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υλοποίησή της, εφόσον η μεταβολή έχει σχεδιαστεί από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας ή, εάν η μεταβολή δεν ήταν προγραμματισμένη, αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί. Εάν η προαναφερόμενη μεταβολή δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως προς τη διαχείριση του ΟΕΕ ή, γενικότερα, τη συμμόρφωση του ΔΟΕΕ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει τη μεταβολή και ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ, για τη μεταβολή.

(9) Εάν, σε εκτέλεση σχεδιαζόμενης μεταβολής, η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δε θα είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή γενικότερα ο ΔΟΕΕ δε θα συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το ΔΟΕΕ, χωρίς περιττή καθυστέρηση, ότι η μεταβολή απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί.

(10) Σε περίπτωση κατά την οποία η σχεδιαζόμενη μεταβολή εκτελείται χωρίς να τηρείται το εδάφιο (8) ή/και (9) του παρόντος άρθρου, ή εάν συνέβη απρόοπτο γεγονός που προκαλεί μεταβολή ως απόρροια της οποίας η διαχείριση του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας δεν είναι πλέον σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή, γενικότερα, ο ΔΟΕΕ δε συμμορφώνεται πλέον με αυτές τις διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 71, εάν κρίνει δε απαραίτητο, απαγορεύει ρητά τη διάθεση μεριδίων του ΟΕΕ από το ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

(11) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίζει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) το μορφότυπο και το περιεχόμενο του υποδείγματος της επιστολής κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2)∙

(β) το μορφότυπο και το περιεχόμενο του υποδείγματος της βεβαίωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (4)∙

(γ) το μορφότυπο της διαβίβασης που αναφέρεται στο εδάφιο (4)∙

(δ) το μορφότυπο της ενημέρωσης που αναφέρεται στα εδάφια (8) και (9).