Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013.