Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

31.-(1) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε τακτική βάση, εκθέσεις σχετικά με τις βασικές αγορές και τα μέσα επί των οποίων διενεργεί συναλλαγές, για λογαριασμό του ΟΕΕ που διαχειρίζεται. Ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας περιλαμβάνει σε αυτές τις εκθέσεις πληροφορίες σχετικά -

(α) με τα κύρια μέσα στα οποία ο ΔΟΕΕ πραγματοποιεί συναλλαγές, για λογαριασμό του ΟΕΕ∙ και

(β) με τις αγορές των οποίων είναι μέλος ή στις οποίες διενεργεί συχνά εμπορικές συναλλαγές∙ και

(γ) με τις βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

(2) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται και για κάθε ΟΕΕ του οποίου μερίδια διαθέτει στην ΕΕ, παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ το οποίο υπόκειται σε ειδικούς διακανονισμούς που προκύπτουν από τη φύση τους ως μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων∙

(β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισμούς για τη διαχείριση της ρευστότητας του ΟΕΕ∙

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων τα οποία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου ρευστότητας, του κινδύνου αντισυμβαλλόμενου, καθώς και άλλων κινδύνων, περιλαμβανομένου του λειτουργικού κινδύνου∙

(δ) πληροφορίες για τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ∙

(ε) τα αποτελέσματα των μετρήσεων κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress tests), που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 16 και το εδάφιο (1) του άρθρου 17.

(3) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματός της, τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς και για κάθε ΟΕΕ του οποίου μερίδια διαθέτει στην ΕΕ, ετήσια έκθεση σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 29 για κάθε οικονομικό έτος∙

(β) αναλυτικό κατάλογο όλων των ΟΕΕ που διαχειρίζεται στη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

(4) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, ο οποίος διαχειρίζεται ΟΕΕ που χρησιμοποιεί μόχλευση σε σημαντικό βαθμό, θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -

(α) πληροφορίες σχετικά με το συνολικό επίπεδο μόχλευσης κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται∙ και

(β) λεπτομερή ανάλυση μεταξύ της μόχλευσης που προκύπτει από το δανεισμό μετρητών ή κινητών αξιών και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα∙ και

(γ) πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο επαναχρησιμοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ σύμφωνα με διακανονισμούς μόχλευσης∙ και

(δ) την ταυτότητα των πέντε (5) μεγαλύτερων πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών αξιών, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, και τα ποσά μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία από αυτές τις πηγές, για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται.

(5) ΔΟΕΕ τρίτης χώρας, για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος αναφοράς, παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) μόνο αναφορικά με τους ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται, καθώς αναφορικά και με τους ΟΕΕ τρίτης χώρας, των οποίων ο ΔΟΕΕ διαθέτει μερίδια στην ΕΕ.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνει ότι για την αποτελεσματική παρακολούθηση του συστημικού κινδύνου είναι αναγκαίο, δύναται να ζητεί από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας πρόσθετες πληροφορίες, πέραν από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τόσο σε περιοδική βάση όσο και κατά περίπτωση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για τις περιπτώσεις στις οποίες ζητεί τέτοιες πρόσθετες πληροφορίες.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να επιβάλλει σε ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας την υποχρέωση παροχής πρόσθετων πληροφοριών στην Επιτροπή, σύμφωνα με απαίτηση της ΕΑΚΑΑ δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.