Προοίμιο

Επειδή ορισμένα γεγονότα, που διαδραματίσθηκαν τα έτη 1963 και 1964, κατέστησαν αναγκαία την ίδρυση χωριστής Δύναμης για να υποβοηθεί τις τακτικές Δυνάμεις της Δημοκρατίας, δηλαδή το Στρατό και τις Δυνάμεις Ασφαλείας, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την άμυνα της Δημοκρατίας, και

Επειδή με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου του 1964, η οποία περιέχεται στο Διάταγμα με αριθμό 130, που δημοσιεύθηκε στο Τρίτο Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 321, την 4η Ιουνίου 1964, δημιουργήθηκε η εν λόγω Δύναμη, η οποία καλείται «Εθνική Φρουρά», και

Επειδή, εξαιτίας των προαναφερθέντων γεγονότων, οι θέσεις του Αρχηγού και του Υπαρχηγού του Στρατού, όπως προβλέπονται από το Άρθρο 131 του Συντάγματος της Δημοκρατίας, παραμένουν κενές, και

Επειδή η κατάσταση που δημιουργήθηκε τα έτη 1963 και 1964, επιδεινώθηκε με την τουρκική εισβολή του 1974 και η έκτοτε κατοχή μέρους του εδάφους της Δημοκρατίας από τα τουρκικά στρατεύματα, εξακολουθεί να υφίσταται, και

Επειδή η Εθνική Φρουρά συνεχίζει να υφίσταται και να λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 2016.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«ανδραγαθία» σημαίνει πράξη που θέτει σε πραγματικό κίνδυνο τη ζωή του μέλους του Στρατού που την εκτελεί και η οποία, λόγω του επικίνδυνου του χαρακτήρα της, υπερβαίνει τα όρια της συνήθους εκτέλεσης των καθηκόντων και υποχρεώσεών του·

«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» ή «Α.Σ.Ε.Ι.» σημαίνει τα ανώτατα ομώνυμα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελληνική Δημοκρατία, δηλαδή τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), τη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.), τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.), καθώς και οποιαδήποτε άλλα ισότιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, εκεί όπου λειτουργούν, οι απόφοιτοι των οποίων διορίζονται ως Αξιωματικοί στο στρατό του εν λόγω κράτους·

«Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών» ή «Α.Σ.Σ.Υ.» σημαίνει τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελληνική Δημοκρατία, δηλαδή τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.), τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.), τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) και τη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.), καθώς και οποιαδήποτε άλλα ισότιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, εκεί όπου λειτουργούν, οι απόφοιτοι των οποίων διορίζονται ως Υπαξιωματικοί στο στρατό του εν λόγω κράτους·

«Αξιωματικός» σημαίνει κάθε μέλος του Στρατού, βαθμού Ανθυπολοχαγού μέχρι και Αντιστράτηγου, όπως προνοείται στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου·

«απόσπαση» σημαίνει την προσωρινή μετάθεση μέλους του Στρατού, από τη θέση στην οποία υπηρετεί, σε οποιαδήποτε άλλη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του παρόντος Νόμου, για την κάλυψη προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών ή για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, αλλά δεν περιλαμβάνει απόσπαση στην Εθνική Φρουρά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου·

«Αρχηγός» σημαίνει τον Αρχηγό του Στρατού σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 131 του Συντάγματος της Δημοκρατίας και, ενόσω η θέση του Αρχηγού του Στρατού παραμένει κενή, σημαίνει τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διάθεση» σημαίνει την προσωρινή μετάθεση μέλους του Στρατού, από τη θέση στην οποία υπηρετεί, σε οποιαδήποτε άλλη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του παρόντος Νόμου, για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών·

«διορισμός» σημαίνει το διορισμό προσώπου σε μόνιμη θέση∙

«Εθελοντής Οπλίτης» [Διαγράφηκε]·

«Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας» ή «Ε.Π.Υ.» [Διαγράφηκε]·

«Εθνική Φρουρά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «Δύναμη» δυνάμει του άρθρου 2 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015·

«ενεργός υπηρεσία» σημαίνει την κατάσταση μέλους του Στρατού, το οποίο είναι σωματικά και πνευματικά ικανό για να χρησιμοποιηθεί σε περίοδο ειρήνης και πολέμου σε οποιαδήποτε υπηρεσία ήθελε του ανατεθεί, που προνοείται για το βαθμό και την ειδικότητά του στους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού του Στρατού και/ή της Εθνικής Φρουράς, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

«ιατροσυμβούλιο» σημαίνει το Ιατροσυμβούλιο που ορίζεται δυνάμει της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος Νόμου.

«Κλάδος» σημαίνει Κλάδο του Στρατού, όπως προνοείται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου·

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει υπηρεσία σε θέση στη δημόσια υπηρεσία, στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, στις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας, στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στην Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς επίσης υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση στην κρατική υπηρεσία αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο·

«μέλος του Στρατού» σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στο Στρατό, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«μετάθεση» σημαίνει τη μετάθεση μέλους του Στρατού από τη θέση στην οποία υπηρετεί, σε οποιαδήποτε άλλη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων·

«μετάταξη» σημαίνει τη μετακίνηση μέλους του Στρατού σπό τον Κλάδο, Όπλο, Σώμα ή Κοινό Σώμα, όπως προνοείται στους οικείους για κάθε μέλος του Στρατού Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«μόνιμη θέση» ή «θέση» σημαίνει θέση Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη του Στρατού, που προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο·

«μόνιμο μέλος» σημαίνει μέλος που κατέχει μόνιμη θέση στο Στρατό·

«Όπλα» σημαίνει τα Όπλα του Στρατού Ξηράς, ήτοι το Πεζικό (ΠΖ), τα Τεθωρακισμένα (ΤΘ), το Πυροβολικό (ΠΒ), το Μηχανικό (ΜΧ) και οι Διαβιβάσεις (ΔΒ)·

«Οπλίτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 16 του παρόντος Νόμου·

«Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού» ή «Π.Ο.Υ.» σημαίνει τους Πίνακες, οι οποίοι συντάσσονται από τον Αρχηγό και εγκρίνονται από τον Υπουργό και στους οποίους καθορίζονται η αποστολή, η υπαγωγή, η οργάνωση και η σύνθεση του προσωπικού του Στρατού, καθώς και η ποσότητα, το είδος και η κατανομή του κύριου, ειδικού και βασικού υλικού, όλων γενικά των στρατιωτικών τμημάτων και υπηρεσιών του Στρατού·

«πρόσληψη» σημαίνει την πρόσληψη προσώπου στο Στρατό με σύμβαση·

«στρατιωτικό τμήμα» σημαίνει ανεξάρτητο τμήμα του Στρατού ή ανεξάρτητο τμήμα της Εθνικής Φρουράς, του οποίου η ίδρυση και η οργανωτική σύνθεση σε προσωπικό και υλικό καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, και έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα και να αλληλογραφεί με άλλα στρατιωτικά τμήματα·

«Στρατός» σημαίνει το Στρατό της Δημοκρατίας·

«Σώματα» σημαίνει τα Σώματα των τριών Κλάδων του Στρατού και τα Κοινά Σώματα, όπως προνοείται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου·

«τοποθέτηση» σημαίνει την, δυνάμει του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, αμέσως μετά το διορισμό ή την πρόσληψη μέλους του Στρατού, τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα ή στο Υπουργείο Άμυνας ή σε οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία·

«Υπαξιωματικός» σημαίνει κάθε μέλος του Στρατού βαθμού Δεκανέα, Λοχία, Επιλοχία, Αρχιλοχία και Ανθυπασπιστή, όπως προνοείται στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου·

«Υπαρχηγός», σημαίνει τον Υπαρχηγό του Στρατού δυνάμει του Άρθρου 131 του Συντάγματος της Δημοκρατίας και, ενόσω η θέση του Υπαρχηγού του Στρατού παραμένει κενή, σημαίνει τον Υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς·

«υπηρεσιακή κατάσταση» είναι η κατάσταση στην οποία τελεί το μέλος του Στρατού σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του προς το Στρατό, όπως προνοείται στο άρθρο 25 του παρόντος Νόμου·

«Υπηρεσιακή Κατάσταση Γραφείου» σημαίνει την υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία περιέρχεται, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού, μέλος του Στρατού το οποίο, συνεπεία τραύματος που υπέστη ή συνεπεία νοσήματος, έχει κριθεί από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο ως ανίκανο για κάθε άλλη υπηρεσία πλην υπηρεσίας συμβατής με την πάθησή του·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας.

(2) Όπου στις διατάξεις του παρόντος Νόμου γίνεται αναφορά σε βαθμό Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού του Στρατού Ξηράς και Κοινών Σωμάτων, ο εν λόγω βαθμός περιλαμβάνει και τον αντίστοιχο βαθμό Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού του Ναυτικού και της Αεροπορίας.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Εκτός εάν άλλως προνοείται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, οι πρόνοιές του εφαρμόζονται αναφορικά με όλα τα μέλη του Στρατού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Στρατός της Δημοκρατίας

4. Η Δημοκρατία διαθέτει Στρατό, που είναι γνωστός ως Στρατός της Δημοκρατίας.

Αποστολή του Στρατού

5.-(1) Ο Στρατός έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της άμυνας της Δημοκρατίας και την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και εδαφικής της ακεραιότητας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Στρατός δύναται, σε έκτακτες περιστάσεις, να συνδράμει τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας, μετά από πρόσκλησή τους, για αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν τη ζωή ή την περιουσία πολιτών της Δημοκρατίας.

Εξουσίες Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού

6.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει τη γενική εποπτεία του Στρατού, την οποία ασκεί διά του Υπουργού.

(2) Ο Υπουργός φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει αυτών ή του Συντάγματος της Δημοκρατίας, και εκδίδει προς το Στρατό οδηγίες αναφορικά με την εκτέλεση αρμοδιοτήτων, που είναι αναγκαίες για την άμυνα και το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας.

Οργάνωση και συγκρότηση του Στρατού

7.-(1) Η δομή και οργάνωση του Στρατού, καθώς και η εσωτερική λειτουργία του, καθορίζονται από τον Υπουργό, αφού ο Υπουργός λάβει υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού.

(2) Ο Στρατός συγκροτείται βάσει των εκάστοτε εγκεκριμένων θέσεων και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Τον Αρχηγό, ο οποίος ηγείται του Στρατού.

(β) τον Υπαρχηγό.

(γ) τους μόνιμους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες, που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. και

(δ) τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες, που προσλαμβάνονται, με σύμβαση, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Σύνθεση του Στρατού

8. Ο Στρατός συντίθεται από τρεις (3) Κλάδους, ήτοι το Στρατό Ξηράς, το Ναυτικό και την Αεροπορία, καθώς και από τα Κοινά Σώματα.

Διακρίσεις των μελών του Στρατού κατά Κλάδο και Κοινά Σώματα

9.-(1) Τα μέλη του Στρατού διακρίνονται, κατά Κλάδο και Κοινά Σώματα, όπως καθορίζεται στα εδάφια (2), (3), (4) και (5).

(2) Τα μέλη του Στρατού Ξηράς, με βάση την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις τους, διακρίνονται σε –

(α) Μέλη των Όπλων· και

(β) μέλη των Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, ήτοι του Τεχνικού (ΤΧ), του Εφοδιασμού και Μεταφορών (Ε.Μ) και του Υλικού Πολέμου (Υ.Π).

(3) Τα μέλη του Ναυτικού, με βάση την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις τους, διακρίνονται ως ακολούθως:

(α) Οι Αξιωματικοί σε –

(i) Μάχιμους Αξιωματικούς.

(ii) Μηχανικούς Αξιωματικούς·

(iii) Αξιωματικούς Σώματος· και

(β) οι Υπαξιωματικοί σε Υπαξιωματικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

(4) Τα μέλη της Αεροπορίας, με βάση την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις τους, διακρίνονται ως ακολούθως:

(α) Οι Αξιωματικοί σε:

(i) Ιπτάμενους Αξιωματικούς·

(ii) Μηχανικούς Αξιωματικούς·

(iii) Αξιωματικούς Ελεγκτές Αεράμυνας·

(iv) Αξιωματικούς Σώματος· και

(β) Oι Υπαξιωματικοί σε Υπαξιωματικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

(5) Τα μέλη των Κοινών Σωμάτων, με βάση την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις τους, διακρίνονται ως ακολούθως:

(α) Οι Αξιωματικοί διακρίνονται σε –

(i) Υγειονομικού∙

(αα) Ιατροί∙

(ββ) κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος διαφόρων ειδικοτήτων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές και Βιοχημικοί∙

(γγ) Διοικητικοί∙

(ii) Αμυντικής Διπλωματίας∙

(iii) Πληροφορικής - Μηχανογράφησης∙

(iv) Στρατολογικού∙

(v) Οικονομικού∙

(vi) Δικαστικού∙

(vii) Μουσικού.

(β) Oι Υπαξιωματικοί διακρίνονται σε:

(i) Υγειονομικού (Διοικητικοί και Νοσηλευτές)∙

(ii) Αμυντικής Διπλωματίας∙

(iii) Πηροφορικής - Μηχανογράφησης∙

(iv) Στρατολογικού∙

(v) Οικονομικού∙

(vi) Δικαστικού∙

(vii) Μουσικού.

(6) Η διαδικασία διάκρισης και κατανομής των μελών του Στρατού, κατά Κλάδο και Κοινά Σώματα, καθώς και η μετάταξή τους ρυθμίζεται με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αρχηγός και Υπαρχηγός του Στρατού

10.-(1) Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός του Στρατού διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ήθελε καθορισθεί στην πράξη διορισμού τους.

(2) Ο Αρχηγός του Στρατού φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου και ο Υπαρχηγός το βαθμό του Αντιστράτηγου ή Υποστράτηγου.

Αρμοδιότητες Αρχηγού

11.-(1)Ο Αρχηγός, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει την ευθύνη για τη διοίκηση, διεύθυνση και επίβλεψη του Στρατού και είναι υπόλογος στον Υπουργό για την οργάνωση, την εκπαίδευση, την ετοιμότητα, την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια στο Στρατό, καθώς και για την εκτέλεση των οποιωνδήποτε οδηγιών και κατευθύνσεων που του δίδονται από τον Υπουργό.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Αρχηγός –

(α) Υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση, τον έλεγχο, την αποστολή, την εκπαίδευση, την οργάνωση και την επιχειρησιακή ικανότητα του Στρατού· και

(β) ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, ο Αρχηγός έχει εξουσία, σε περίπτωση που στρατιωτικά οχήματα ή οποιαδήποτε άλλα μηχανοκίνητα μέσα του Στρατού απαιτείται να κινηθούν εκτός στρατιωτικών χώρων, μετά από συνεννόηση και με τη συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας, να αναθέτει τη ρύθμιση και τον έλεγχο της τροχαίας κίνησης σε οποιοδήποτε δρόμο, σε μέλη του Στρατού που έχουν τύχει, προς το σκοπό αυτό, ειδικής εκπαίδευσης από μέλη της Αστυνομίας.

Αρμοδιότητες Υπαρχηγού

12. Ο Υπαρχηγός ασκεί, μέσα στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον Αρχηγό και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Αρχηγού, όταν ο Αρχηγός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκεί τις αρμοδιότητές του, για οποιοδήποτε λόγο.

Μη επηρεασμός των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας

13. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δεν επηρεάζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 και του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης του και ειδικότερα η αρμοδιότητά του για την άσκηση ελέγχου στη διάθεση των κονδυλίων που αφορούν το Στρατό, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τυπικά προσόντα για διορισμό ή πρόσληψη των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Στρατού

14.-(1) Οι Αξιωματικοί του Στρατού πρέπει να είναι –

(α) Απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι.· ή

(β) κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά από διαγωνισμό· ή

(γ) μόνιμοι Υπαξιωματικοί, που ανελίσσονται σε Αξιωματικούς.

(2) Οι Υπαξιωματικοί του Στρατού πρέπει να είναι–

(α) Απόφοιτοι A.Σ.Σ.Υ.· ή

(β) κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτερου ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά από διαγωνισμό.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η διαδικασία επιλογής των προσώπων που θα φοιτήσουν στα Α.Σ.Ε.Ι. και στις A.Σ.Σ.Υ., ή που θα διορισθούν ή προσληφθούν μετά από διαγωνισμό ως Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί, ή που θα ανελιχθούν από μόνιμη θέση Υπαξιωματικού σε μόνιμη θέση Αξιωματικού, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα και άλλα συναφή θέματα, καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Η ηλικία διορισμού ή πρόσληψης οποιουδήποτε προσώπου ως μέλους του Στρατού καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Βαθμοί των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών

15. Οι βαθμοί των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών του Στρατού, οι συντομογραφίες τους και η αντιστοιχία τους μεταξύ των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων, καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου.

Οπλίτες

16.-(1) Οπλίτες είναι τα μέλη του Στρατού που δεν είναι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί και διακρίνονται σε Στρατιώτες, αναφορικά με το Στρατό Ξηράς και τα Κοινά Σώματα, σε Ναύτες, αναφορικά με το Ναυτικό και σε Σμηνίτες, αναφορικά με την Αεροπορία.

(2) Σε Οπλίτες που φοιτούν σε Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Σ.Υ. δύναται, σε περίπτωση που διακοπεί η φοίτησή τους στα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να τους ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα στη Δημοκρατία στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων επιχειρησιακών σχεδίων, να απονεμηθεί, με απόφαση του Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού, βαθμός Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού:

Νοείται ότι, ο ως άνω απονεμηθείς βαθμός, διατηρείται μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων για την εφαρμογή των οποίων απονεμήθηκε, παρέχει όλες τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι λοιποί Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί αντίστοιχου βαθμού, αλλά δεν συνεπάγεται καταβολή της μισθοδοτικής κλίμακας που αντιστοιχεί σε αυτόν με βάση τον περί Προϋπολογισμού Νόμο ή παροχή άλλων οικονομικών ωφελημάτων που συνδέονται με αυτήν.

Θέσεις Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών

17. Ο μέγιστος αριθμός των θέσεων των μόνιμων Αξιωματικών και μονίμων Υπαξιωματικών στον κάθε βαθμό, καθώς και των μόνιμων Οπλιτών, καθορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο.

Διορισμός και πρόσληψη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών

18.-(1) Ο διορισμός ή η πρόσληψη οποιουδήποτε προσώπου στο Στρατό ως Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού, γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο διορισμός ή η πρόσληψη οποιουδήποτε προσώπου στο Στρατό, ως Οπλίτη γίνεται από τον Υπουργό, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Υπουργός, δύναται, κατά το διορισμό ή την πρόσληψη οποιουδήποτε προσώπου στο Στρατό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, να τοποθετεί το πρόσωπο αυτό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που θα διορισθεί ή προσληφθεί, εφόσον προηγουμένως εξασφαλισθούν οι απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών.

(3) Οι διορισμοί, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πρόσληψη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών με σύμβαση

19.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού, να αποφασίζει την πρόσληψη στο Στρατό, με σύμβαση, ως Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού, σε οποιοδήποτε βαθμό ή Οπλίτη, πολίτη της Δημοκρατίας, που έχει εξειδικευμένες στρατιωτικές, τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις σχετικές με τα καθήκοντα που θα εκτελεί, καθώς επίσης και σχετική πείρα:

Νοείται ότι, είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται στο Στρατό, ως ανωτέρω, και πρόσωπο πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας, μόνο εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν καλύπτονται από πολίτες της Δημοκρατίας.

(2) Ο αριθμός κατά βαθμό των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ή Οπλιτών που δύνανται να προσληφθούν δυνάμει της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) του παρόντος Κανονισμού απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση και προκηρύσσεται με Γνωστοποίηση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας και σε δύο (2) τουλάχιστον, εγχώριες ημερήσιες εφημερίδες.

(3) Σε περίπτωση που προσληφθεί με σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πρόσωπο που είναι πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας, η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας και σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Ελληνικής Δημοκρατίας μεγάλης κυκλοφορίας.

(4) Η διαδικασία πρόσληψης Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ή Οπλιτών στον Στρατό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα, η διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι απολαβές τους, καθώς και άλλα συναφή θέματα καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Κάθε πρόσληψη, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) γίνεται με γραπτή σύμβαση, στην οποία περιέχεται, μεταξύ άλλων, η διάρκεια της σύμβασης, η αμοιβή και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του προσλαμβανόμενου.

(6) Κάθε πρόσληψη, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), αιτιολογείται και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πρόσληψη Εθελοντών Υπαξιωματικών, Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας και Εθελοντών Οπλιτών

20. [Διαγράφηκε]
Επίσημη διαβεβαίωση

21.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κάθε μέλος του Στρατού, μετά το διορισμό ή την πρόσληψή του, δίνει και υπογράφει ενώπιον του Υπουργού ή εκπροσώπου του, την ακόλουθη επίσημη διαβεβαίωση:

«Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και τους συνάδοντες με αυτό νόμους και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.».

(2) Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός του Στρατού δίνουν και υπογράφουν κατά το διορισμό τους την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) επίσημη διαβεβαίωση, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Περίοδος δοκιμασίας

22.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), ο διορισμός προσώπου στο Στρατό, ως μόνιμου μέλους στο Στρατό στην τάξη των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ή Οπλιτών, γίνεται επί δοκιμασία για χρονική περίοδο δύο (2) ετών.

(2) Ο διορισμός των αποφοίτων των Α.Σ.Ε.Ι. και των Α.Σ.Σ.Υ., ως μονίμων μελών του Στρατού στην τάξη των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, αντίστοιχα, καθώς και ο ανάλογος διορισμός όσων προέρχονται από την τάξη των Υπαξιωματικών στην τάξη των Αξιωματικών, γίνεται χωρίς χρονική περίοδο δοκιμασίας.

(3) Η περίοδος δοκιμασίας όσων επιλέγονται για φοίτηση σε Α.Σ.Ε.Ι ή Α.Σ.Σ.Υ. και στη συνέχεια διορίζονται ως Οπλίτες στο Στρατό, είναι τόσης χρονικής διάρκειας όσος είναι ο χρόνος της φοίτησής τους.

(4) Για την αξιολόγηση των μελών, που διορίζονται επί δοκιμασία σε μόνιμη θέση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), συντάσσονται εξαμηνιαίες εκθέσεις που καλύπτουν τη χρονική περίοδο της δοκιμασίας:

Νοείται ότι, δεν διατυπώνεται δυσμενής κρίση σε εξαμηνιαία αξιολόγηση μέλους του Στρατού, πριν δοθεί σε αυτό η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει οποιεσδήποτε παραστάσεις επιθυμεί.

(5) Ο Υπουργός μπορεί, μετά από έκθεση του Αρχηγού, να τερματίσει το διορισμό μέλους του Στρατού που υπηρετεί επί δοκιμασία, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου δοκιμασίας, αλλά, πριν γίνει τέτοιος τερματισμός, πρέπει να δοθεί στο μέλος αυτό γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης για τον τερματισμό, η οποία περιέχει τους λόγους τερματισμού και με την οποία καλείται το εν λόγω μέλος να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε εναντίον του τερματισμού του διορισμού του:

Νοείται ότι, ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τις παραστάσεις του μέλους του Στρατού, μπορεί να αποφασίσει είτε τον τερματισμό του διορισμού του μέλους αυτού είτε την παράταση της χρονικής περιόδου δοκιμασίας του για χρονική περίοδο μέχρι ένα (1) ακόμα έτος, όπως ο Υπουργός ήθελε κρίνει σε κάθε περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται σε κάθε περίοδο δοκιμασίας που παρατάθηκε:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο συνολικός χρόνος παράτασης της περιόδου δοκιμασίας δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

(6) Η επικύρωση, η παράταση ή ο τερματισμός του διορισμού μέλους που υπηρετεί με δοκιμασία, γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού, μετά από έκθεση του Αρχηγού, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της χρονικής περιόδου της δοκιμασίας.

(7) Αν ο διορισμός μέλους του Στρατού επικυρωθεί ή τερματισθεί, σχετική ειδοποίηση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Βασική στρατιωτική εκπαίδευση

23.-(1)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα πρόσωπα που διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά από διαγωνισμό ως μέλη του Στρατού στην τάξη των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ή Οπλιτών υπόκεινται, αμέσως μετά το διορισμό ή την πρόσληψή τους, σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση, όπως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(2) Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, δεν θα λαμβάνουν μισθό αλλά μηνιαίο επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών:

Νοείται ότι, το μηνιαίο επίδομα, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισθοδοτική κλίμακα–

(α) Του Ανθυπολοχαγού, για όσους επιλέγονται να διορισθούν ή προσληφθούν ως μέλη του Στρατού στην τάξη των Αξιωματικών.

(β) του Λοχία, για όσους επιλέγονται να διορισθούν ή προσληφθούν ως μέλη του Στρατού στην τάξη των Υπαξιωματικών· και

(γ) του Οπλίτη, για όσους επιλέγονται να διορισθούν ή προσληφθούν ως μέλη του Στρατού στην τάξη των Οπλιτών.

(3) Στα πρόσωπα που υπόκεινται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, παρέχεται δωρεάν διατροφή και διαμονή σε στρατόπεδο και τους χορηγούνται δωρεάν στολές και άλλα εφόδια, που τους είναι αναγκαία για την εκπαίδευσή τους.

Φοίτηση σε σχολεία και επιμόρφωση

24.-(1)Τα μέλη του Στρατού, προς τον σκοπό απόκτησης των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων και της αποστολής τους, καθώς και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις, απαιτείται όπως –

(α) Φοιτούν, ανάλογα με το βαθμό τους, στα σχολεία που καθορίζονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού· και

(β) παρακολουθούν σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων, διαλέξεων και ενημερώσεων.

(2) Με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζονται τα σχολεία ή οι σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων, διαλέξεων και ενημερώσεων, στα οποία η φοίτηση ή η παρακολούθηση, αντίστοιχα, είναι υποχρεωτική από τα μέλη του Στρατού, καθώς και τα κριτήρια για φοίτηση στα εν λόγω σχολεία ή για παρακολούθηση των εν λόγω σειρών εκπαιδευτικών μαθημάτων, διαλέξεων και ενημερώσεων.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), τα μέλη του Στρατού είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού, να πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο Στρατό, πρόσθετη εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση με δαπάνες εν όλω ή εν μέρει της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, τα μέλη του Στρατού, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε πρόσθετης εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, δυνατό να κληθούν να υπογράψουν με το Υπουργείο Άμυνας συμφωνία, οι όροι της οποίας και ο τρόπος εξασφάλισης της τήρησής της, καθορίζονται από τον Υπουργό.

Υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του Στρατού

25.-(1) Οι υπηρεσιακές καταστάσεις των μελών του Στρατού είναι οι ακόλουθες:

(α) Η ενεργός υπηρεσία·

(β) η Γραφείου·

(γ) η Υπηρεσίας Εδάφους, μόνο για τους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της Αεροπορίας· και

(δ) η διαθεσιμότητα, όπως προνοείται στις διατάξεις του άρθρου 74 του παρόντος Νόμου.

(2) Η διαδικασία ένταξης μελών του Στρατού στις υπηρεσιακές καταστάσεις Γραφείου και Υπηρεσίας Εδάφους, ο ανώτατος βαθμός ανέλιξής τους, καθώς και άλλα συναφή θέματα, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση και διάθεση Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών

26.-(1) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού, σε οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα γίνεται από τον Υπουργό, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού, ενώ κάθε τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση Οπλίτη, καθώς και κάθε διάθεση Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη σε οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα γίνεται από τον Αρχηγό:

Νοείται ότι, οι αποφάσεις, που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένες.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται να τοποθετεί, μεταθέτει, αποσπά ή διαθέτει οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό –

(α) Στο Υπουργείο Άμυνας, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας· ή

(β) σε οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία, για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, μετά από συνεννόηση με τον οικείο Υπουργό ή τον προϊστάμενο της ανεξάρτητης υπηρεσίας, στον οποίο υπάγεται η κρατική υπηρεσία, αναφορικά με τον αριθμό των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών που θα τοποθετηθούν, μετατεθούν, αποσπασθούν ή διατεθούν:

Νοείται ότι, οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί που υπηρετούν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, στο Υπουργείο Άμυνας ή σε άλλη κρατική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, υπάγονται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(3) Ο Υπουργός, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται –

(α) Να τοποθετεί, μεταθέτει, αποσπά ή διαθέτει, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό του Στρατού σε οποιαδήποτε πρεσβεία ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων:

Νοείται ότι, η χρονική περίοδος της υπηρεσίας Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού σε οποιαδήποτε πρεσβεία ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2006 έως 2014:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι ως άνω Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, θα υπάγονται διοικητικά στον αρχηγό της διπλωματικής αποστολής σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

(β) να αναθέτει σε οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό του Στρατού όπως μεταβεί στο εξωτερικό, για να υπηρετήσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό ή για να λάβει μέρος σε ειρηνευτική αποστολή διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού, για σκοπούς εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της Δημοκρατίας· και

(γ) να τοποθετεί, αποσπά ή διαθέτει οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό του Στρατού στις ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, μετά από διευθέτηση με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

(4) Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, καθορίζει εκάστοτε με απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέλη του Στρατού με μέριμνα του Αρχηγού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι προς τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί του Στρατού.

(5) Ο Υπουργός, όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), λαμβάνει υπόψη σχετική έκθεση του Αρχηγού, στην οποία περιλαμβάνεται και η βούληση του Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού και με σχετική απόφασή του καθορίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα:

(α) Τα καθήκοντα και τις εξουσίες που θα ασκούν οι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό∙ και

(β) τον οπλισμό, τα τεχνικά, μηχανικά ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιούν οι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό.

(6) Τα επιδόματα ή άλλα ωφελήματα που χορηγούνται στα μέλη του Στρατού που υπηρετούν στο εξωτερικό, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) θα είναι τα ίδια με αυτά που χορηγούνται στους δημόσιους υπαλλήλους της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, για τις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας και επικινδυνότητας της υπηρεσίας του μέλους του Στρατού στο εξωτερικό, να καθορίζει, μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, τη χορήγηση πρόσθετων επιδομάτων ή άλλων ωφελημάτων.

(7) Τα μέλη του Στρατού που υπηρετούν στο εξωτερικό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας τους, εξακολουθούν να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν, και σε όποια έκταση, άλλως επιβάλλουν ή απαιτούν οι διεθνείς υποχρεώσεις ή οι δεσμεύσεις της Δημοκρατίας, στα πλαίσια των οποίων τα εν λόγω μέλη τοποθετούνται, αποσπώνται ή διατίθενται.

Προϋποθέσεις απόσπασης ή διάθεσης Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη

27.-(1) Απόσπαση ή διάθεση οποιουδήποτε Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, μπορεί να αποφασισθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Για την κάλυψη προσωρινών ή έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα του Στρατού∙ ή

(β) για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Υπουργείο Άμυνας ή σε οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία.

(2) Η απόσπαση Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη είναι για χρονική περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο για άλλους τρεις (3) μήνες, ενώ η διάθεση Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη είναι μόνο για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Απόσπαση μελών του Στρατού στην Εθνική Φρουρά

28.-(1) Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό όπως, με απόφασή του, αποσπά οποιοδήποτε μέλος του Στρατού για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά και να ανακαλεί οποτεδήποτε τέτοια απόφασή του.

(2) Κάθε απόσπαση, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), το μέλος του Στρατού που αποσπάται για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, εκτελεί τα καθήκοντα και ασκεί τις εξουσίες που καθορίζονται τόσο στον παρόντα Νόμο, όσο και στους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015, καθώς και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτών, και θα υπάγεται στους εν λόγω Νόμους και Κανονισμούς, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση.

(4) Τα μέλη του Στρατού που αποσπώνται για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), για σκοπούς διορισμού, προαγωγής, παραίτησης, αφυπηρέτησης και λοιπούς όρους υπηρεσίας, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

ΜΕΡΟΣ V ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Προαγωγές των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών

29.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οι προαγωγές των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών γίνονται από τον Υπουργό, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση στον παρόντα Νόμο.

(2) Μόνιμος Αξιωματικός ή μόνιμος Υπαξιωματικός δεν μπορεί να προαχθεί σε ανώτερη θέση εκτός εάν υπάρχει τέτοια κενή θέση και συμβασιούχος Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός δεν μπορεί να προαχθεί σε ανώτερη θέση εκτός αν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός για προαγωγή στον βαθμό για τον οποίο προορίζεται:

Νοείται ότι, θέση προαγωγής μπορεί να πληρωθεί και πριν αυτή κενωθεί, όταν ο κάτοχός της βρίσκεται με άδεια αφυπηρέτησης, λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.

Υπεράριθμοι διορισμοί

29Α.-(1) Όταν υπάρχει κενή θέση Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού σε ανώτερο βαθμό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού, να προβεί σε υπεράριθμο διορισμό Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού σε θέση Ανθυπολοχαγού ή Λοχία, αντίστοιχα, εφόσον τούτο είναι απολύτως απαραίτητο για τον διορισμό όλων των αποφοίτων Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.

(2) Κάθε υπεράριθμος διορισμός δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), γίνεται σε προσωρινή βάση και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένει κενή η θέση ανώτερου βαθμού:

Νοείται ότι, εάν υπάρχει κενή θέση στην οποία έγινε ο υπεράριθμος διορισμός, ο εν λόγω διορισμός μπορεί να συνεχισθεί μέχρις ότου η κενή αυτή θέση πληρωθεί.

Αποκατάσταση Μελών του Στρατού των οποίων ο διορισμός ή η πρόσληψη ακυρώθηκε

30.-(1)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση που ο διορισμός ή η πρόσληψη μέλους του Στρατού ακυρώνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού, να αποφασίσει την πρόσληψη του μέλους αυτού με σύμβαση, με το βαθμό που κατείχε κατά την ημερομηνία ακύρωσης του διορισμού ή της πρόσληψης του:

Νοείται ότι, το πρόσωπο που προσλαμβάνεται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, μπορεί να απασχοληθεί μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης της πλήρωσης της θέσης, την οποία κατείχε ή μέχρι την πλήρωση της θέσης την οποία κατείχε, κατόπιν δημοσίευσης ή αναδημοσίευσής της.

(2) Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησης του προσώπου, που προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδάφιου (1), η εργοδότησή του τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Προαγωγή μέλους του Στρατού επ' ανδραγαθία

31.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού που υποβάλλεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού, να προαγάγει μέλος του Στρατού επ' ανδραγαθία στον αμέσως επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχει, έστω και αν το εν λόγω μέλος δεν κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται για προαγωγή του.

(2) Η ανδραγαθία διαπιστώνεται μετά από έρευνα των γεγονότων και σχετική έκθεση του Αρχηγού προς τον Υπουργό, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

(3) Προαγωγή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) διενεργείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η πράξη ανδραγαθίας.

Ορισμός ιατροσυμβουλίου

32. Το ιατροσυμβούλιο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας και, στις περιπτώσεις που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αρχηγού.

Προαγωγή μόνιμου μέλους του Στρατού, το οποίο καθίσταται ανάπηρο κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του και συνταξιοδοτικά ωφελήματα

33.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, και υπό την επιφύλαξη των προνοιών του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, όταν μόνιμο μέλος του Στρατού καταστεί ανάπηρο, ενώ διατελεί στην υπηρεσία, συνεπεία τραύματος που υπέστη –

(α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντός του· και

(β) λόγω περιστάσεων που μπορούν ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντός του,

και, συνεπεία της αναπηρίας του αυτής, κρίνεται από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο ως μόνιμα ανίκανο για περαιτέρω υπηρεσία στο Στρατό, αφυπηρετεί υποχρεωτικά και, με απόφαση του Υπουργού, προάγεται στον αμέσως επόμενο βαθμό από αυτό που κατείχε, αναδρομικά από την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας της αφυπηρέτησής του.

(2) Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που χορηγούνται στο μόνιμο μέλος του Στρατού το οποίο αφυπηρετεί, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι εκείνα που θα καταβάλλονταν σ' αυτό, εάν το μέλος αυτό εξακολουθούσε να βρίσκεται στην υπηρεσία και αφυπηρετούσε κατά την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, όπως αυτή καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς κατά το χρόνο που το αρμόδιο ιατροσυμβούλιο κρίνει αυτόν ως μόνιμα ανίκανο:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που χορηγούνται υπολογίζονται στην ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του βαθμού, στον οποίο θα προαχθεί το αφυπηρετούν μόνιμο μέλος του Στρατού και η περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) εφαρμόζονται και για όσα μόνιμα μέλη του Στρατού κατέστησαν ανάπηρα και αφυπηρέτησαν υπό τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) συνθήκες, οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η σύνταξη που χορηγείται σε μόνιμο μέλος του Στρατού που έχει αφυπηρετήσει αναπροσαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Αν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα χορηγούνταν σε μόνιμο μέλος του Στρατού με βάση τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2012, είναι μεγαλύτερα από αυτά που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγούνται τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε μόνιμο μέλος του Στρατού, το οποίο καθίσταται ανάπηρο συνεπεία της συμμετοχής του σε παράνομες ενέργειες εναντίον της νόμιμης και συνταγματικής Κυβέρνησης.

Προαγωγή επ' ανδραγαθία μόνιμου μέλους του Στρατού, το οποίο καθίσταται ανάπηρο σε πολεμικές επιχειρήσεις ή συρράξεις και συνταξιοδοτικά ωφελήματα

34.-(1)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών και υπό την επιφύλαξη των προνοιών του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, όταν μόνιμο μέλος του Στρατού καταστεί ανάπηρο, λόγω τραυμάτων που υπέστη κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων ή συρράξεων και κάτω από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου συνθήκες και, συνεπεία της αναπηρίας του αυτής, κρίνεται από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο ως μόνιμα ανίκανο για περαιτέρω υπηρεσία στο Στρατό, αφυπηρετεί υποχρεωτικά.

(β) Σε κάθε περίπτωση της παραγράφου (α), κατά την οποία διαπιστώνεται ανδραγαθία μετά από έρευνα των γεγονότων και σχετική έκθεση του Αρχηγού αναφορικά με τις συνθήκες του τραυματισμού του μόνιμου μέλους του Στρατού που προκάλεσε την αναπηρία, ο Υπουργός υποβάλλει σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προαγάγει επ’ ανδραγαθία το εν λόγω μόνιμο μέλος του Στρατού σε οποιοδήποτε βαθμό κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τα περιστατικά της κάθε περίπτωσης, αναδρομικά από την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του.

(2) Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που χορηγούνται στο μόνιμο μέλος του Στρατού το οποίο αφυπηρετεί, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι εκείνα που θα καταβάλλονταν σε αυτό, εάν το μέλος αυτό εξακολουθούσε να βρίσκεται στην υπηρεσία και αφυπηρετούσε κατά την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, όπως αυτή καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς κατά το χρόνο που το αρμόδιο ιατροσυμβούλιο κρίνει αυτόν ως μόνιμα ανίκανο:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία χορηγούνται υπολογίζονται στην ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του βαθμού, στον οποίο θα προαχθεί επ' ανδραγαθία το αφυπηρετούν μόνιμο μέλος του Στρατού και η περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές.

(3) Αν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα χορηγούνταν με βάση τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2012, είναι μεγαλύτερα από αυτά που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγούνται τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

Προαγωγή μόνιμου μέλους του Στρατού, το οποίο αποβιώνει κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του και συνταξιοδοτικά ωφελήματα

35.-(1)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, όταν μόνιμο μέλος αποβιώσει, ενώ διατελεί στην υπηρεσία, συνεπεία τραύματος που υπέστη –

(α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντός του· και

(β) λόγω περιστάσεων που μπορούν ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντός του,

το αποθανόν μέλος του Στρατού, με απόφαση του Υπουργού προάγεται στον αμέσως επόμενο βαθμό από αυτόν που κατείχε κατά την ημέρα του θανάτου του, αναδρομικά από την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας του θανάτου του.

(2) Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία χορηγούνται στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του αποθανόντος μόνιμου μέλους του Στρατού, είναι εκείνα που θα τους καταβάλλονταν, εάν το αποθανόν μέλος εξακολουθούσε να βρίσκεται στην υπηρεσία και απεβίωνε κατά την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, όπως αυτή καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς κατά το χρόνο του θανάτου του:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία χορηγούνται υπολογίζονται στην ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του βαθμού, στον οποίο θα προαχθεί το αποθανόν μόνιμο μέλος του Στρατού και η περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές.

(3) Αν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία θα χορηγούνταν με βάση τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2012, είναι μεγαλύτερα από αυτά που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγούνται τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε μόνιμο μέλος του Στρατού, το οποίο αποβιώνει συνεπεία της συμμετοχής του σε παράνομες ενέργειες εναντίον της νόμιμης και συνταγματικής Κυβέρνησης.

Προαγωγή επ' ανδραγαθία μόνιμου μέλους του Στρατού, το οποίο αποβιώνει σε πολεμικές επιχειρήσεις ή συρράξεις και συνταξιοδοτικά ωφελήματα

36.-(1)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, όταν μόνιμο μέλος του Στρατού αποβιώσει κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων ή συρράξεων κάτω από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου συνθήκες και διαπιστώνεται ανδραγαθία, μετά από έρευνα των γεγονότων και σχετική έκθεση του Αρχηγού αναφορικά με τις συνθήκες του θανάτου του, ο Υπουργός υποβάλλει σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προαγάγει επ’ ανδραγαθία το εν λόγω μόνιμο μέλος του Στρατού σε οποιοδήποτε βαθμό κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τα περιστατικά της κάθε περίπτωσης, αναδρομικά από την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας του θανάτου του.

(2) Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία χορηγούνται στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του αποθανόντος μόνιμου μέλους του Στρατού, είναι εκείνα που θα τους καταβάλλονταν, εάν το αποθανόν αυτό μέλος εξακολουθούσε να βρίσκεται στην υπηρεσία και απεβίωνε κατά την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, όπως αυτή καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς κατά το χρόνο του θανάτου του:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία χορηγούνται υπολογίζονται στην ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του βαθμού, στον οποίο θα προαχθεί επ’ ανδραγαθία το αποθανόν μόνιμο μέλος του Στρατού και η περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές.

(3) Αν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία θα χορηγούνταν με βάση τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012, είναι μεγαλύτερα από αυτά που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγούνται τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ηλικία των μελών του Στρατού και ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης

37.-(1) Η ηλικία των μελών του Στρατού αποδεικνύεται με την προσκόμιση επίσημου πιστοποιητικού γεννήσεως, που εκδόθηκε από την αρμόδια, για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών, αρχή.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών του Στρατού ρυθμίζεται με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Αξιωματικός του Στρατού, βαθμού Αντιστράτηγου ή Υποστράτηγου, που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015, ως Αρχηγός ή Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, για καθορισμένη χρονική περίοδο, αφυπηρετεί υποχρεωτικά μετά τη λήξη του διορισμού του, ανεξάρτητα από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, που καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς.

Παραιτήσεις και αφυπηρετήσεις των μελών του Στρατού

38. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18 και του εδαφίου (2) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου–

(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει επί αιτήματος οποιουδήποτε Αξιωματικού και ο Υπουργός αποφασίζει επί αιτήματος οποιουδήποτε Υπαξιωματικού ή Οπλίτη για παραίτηση, όπως προνοείται στο άρθρο 39 του παρόντος Νόμου· και

(β) ο Υπουργός αποφασίζει την αφυπηρέτηση ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον τερματισμό της υπηρεσίας οποιουδήποτε μέλους του Στρατού, για τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος Νόμου.

Διαδικασία παραίτησης μέλους του Στρατού

39.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για να δικαιούται μόνιμο μέλος του Στρατού να υποβάλει αίτημα για παραίτηση από τη θέση του πρέπει να έχει συμπληρώσει υπηρεσία στο Στρατό δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών:

Νοείται ότι, εάν το μόνιμο μέλος του Στρατού που υποβάλλει αίτημα για παραίτηση είναι απόφοιτο Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Σ.Υ., ο χρόνος της φοίτησής του στο Α.Σ.Ε.Ι. ή στην Α.Σ.Σ.Υ. δεν υπολογίζεται στη δεκαπενταετή υπηρεσία που πρέπει να έχει συμπληρώσει στο Στρατό.

(2) Σε περίπτωση που το μόνιμο μέλος του Στρατού που υποβάλλει αίτημα για παραίτηση έχει, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Στρατό, πραγματοποιήσει πρόσθετη εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση σε μη στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους, με δαπάνες, εν όλω ή εν μέρει, της Δημοκρατίας, η διάρκεια της οποίας είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, τότε, στην καθοριζόμενη στο εδάφιο (1) δεκαπενταετή υπηρεσία, προστίθεται τόσος χρόνος όσος αντιστοιχεί στο διπλάσιο της χρονικής διάρκειας της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσής του.

(3) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Υπουργός κρίνει ότι πρέπει να επιτραπεί σε μόνιμο μέλος του Στρατού να παραιτηθεί πριν από τη συμπλήρωση της καθοριζομένης στα ειρημένα εδάφια ελάχιστης υπηρεσίας στο Στρατό, δύναται να εγκρίνει το αίτημα του μέλους αυτού για παραίτηση:

Νοείται ότι, η έγκριση παραίτησης, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, παρέχεται υπό τον όρο ότι το μόνιμο μέλος του Στρατού θα εκπληρώσει όλες τις συνεπεία της παραίτησής του συμβατικές υποχρεώσεις, που τυχόν υπέχει έναντι της Δημοκρατίας.

(4) Οι παραιτήσεις των μη μόνιμων μελών του Στρατού διέπονται από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), όταν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ή εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον του μέλους που υποβάλλει αίτημα για παραίτηση ή το μέλος αυτό έχει οικονομικές υποχρεώσεις προς τη Δημοκρατία, έγκριση του αιτήματος είναι δυνατή μόνο εφόσον παύσουν να υφίστανται οι εν λόγω καταστάσεις.

Αφυπηρέτηση και τερματισμός της υπηρεσίας μέλους του Στρατού

40.-(1)Ο Υπουργός αποφασίζει για την αφυπηρέτηση ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον τερματισμό της υπηρεσίας οποιουδήποτε μέλους του Στρατού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν συμπληρώνεται η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του που καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου∙

(β) μετά από έκθεση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, ότι δεν είναι ικανό να εκτελεί τα καθήκοντά του για λόγους υγείας∙

(γ) όταν η αφυπηρέτησή του γίνεται για να αναλάβει δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο με τη θέση που κατέχει ή για να διορισθεί στη δημόσια υπηρεσία ή σε άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου ή αρχή τοπικής διοίκησης∙

(δ) όταν του επιβληθεί ως πειθαρχική ποινή, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Πειθαρχικών Κανονισμών του Στρατού της Δημοκρατίας του 1962 έως 1981 ή, ανάλογα με την περίπτωση, των Πειθαρχικών Κανονισμών της Εθνικής Φρουράς του 1964 έως 1979.

(2) Η αφυπηρέτηση μέλους του Στρατού στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (1) είναι υποχρεωτική.

(3) Στην περίπτωση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), ο Υπουργός, προτού αποφασίσει για την αφυπηρέτηση, του μέλους του Στρατού βεβαιώνεται ότι –

(α) Το εν λόγω μέλος του Στρατού δεν έχει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της Δημοκρατίας, ή, αν έχει, τις έχει εξοφλήσει· και

(β) δεν εκκρεμεί πειθαρχική ή ποινική δίωξη εναντίον του μέλους του Στρατού.

(4) Εκτός από τις περιπτώσεις αφυπηρέτησης που καθορίζονται στο εδάφιο (1), είναι δυνατόν να καθορισθούν και άλλοι λόγοι αφυπηρέτησης ή τερματισμού της υπηρεσίας σε Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), η αφυπηρέτηση των μόνιμων μελών του Στρατού διέπεται από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012, των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, καθώς και των περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμων του 2011 έως 2013, και από τις διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ενώ η αφυπηρέτηση των μη μόνιμων μελών του Στρατού διέπεται από τους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Παράταση της υπηρεσίας μέλους του Στρατού σε περίοδο εμπόλεμης ή άλλης έκτακτηςκατάστασης

41. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 40 του παρόντος Νόμου, όταν η περίοδος υπηρεσίας μέλους του Στρατού λήγει κατά τη διάρκεια εμπόλεμης ή άλλης έκτακτης κατάστασης, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού, να παρατείνει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, την υπηρεσία του εν λόγω μέλους, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει.

ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Απολαβές των μόνιμων μελών του Στρατού

42.-(1) Οι απολαβές μόνιμου μέλους του Στρατού περιλαμβάνουν το μισθό που καταβάλλεται σ’ αυτό με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή τον πάγιο μισθό της θέσης του, όπως αυτός προνοείται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο, καθώς και οποιαδήποτε γενική αύξηση μισθών και το τιμαριθμικό επίδομα.

(2) Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (1), στα πρόσωπα που επιλέγονται για φοίτηση σε Α.Σ.Ε.Ι ή Α.Σ.Σ.Υ. και διορίζονται στη συνέχεια ως μέλη του Στρατού στην τάξη των Οπλιτών, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, δεν θα τους παρέχεται ο μισθός του Οπλίτη αλλά μηνιαίο επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών:

Νοείται ότι, το μηνιαίο επίδομα, που καθορίζεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, αναθεωρείται από καιρό σε καιρό, με την ίδια ως άνω διαδικασία και, σε περίπτωση μη αναθεώρησης, αναθεωρείται αυτόματα ετησίως, με βάση τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές που παραχωρούνται στα μέλη του Στρατού:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το ποσό του μηνιαίου επιδόματος που προκύπτει από την αναθεώρηση δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε αυτό στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Υπαξιωματικοί που ανελίσσονται, είτε με διορισμό είτε με προαγωγή, στην τάξη των Αξιωματικών στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που η βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας που βρίσκονταν, πριν από το διορισμό ή την προαγωγή τους αυτή, είναι ψηλότερη από την ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης Ανθυπολοχαγού, διατηρούν το μισθό τους στη βαθμίδα αυτή, εκτός μισθοδοτικής κλίμακας, μέχρις ότου με υπηρεσία φθάσουν στο σημείο εκείνο της κλίμακας της θέσης, στην οποία θα βρίσκονται, το οποίο θα αντιστοιχεί με το διασφαλισμένο μισθό τους.

Επιδόματα των μελών του Στρατού

43.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, στα μέλη του Στρατού παραχωρείται τιμαριθμικό επίδομα, με βάση τους ίδιους συντελεστές και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), στα μέλη του Στρατού, ανάλογα με τα καθήκοντα που εκτελούν, δύναται να χορηγούνται και άλλα ειδικά επιδόματα, όπως ήθελε καθορισθεί με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα των μελών του Στρατού που αφυπηρετούν ή των οποίων τερματίζονται οι υπηρεσίες

44.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή τερματισμού των υπηρεσιών των μόνιμων μελών του Στρατού είναι αυτά που καθορίζονται από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012, των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, καθώς και των περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμων του 2011 και 2013 και των διατάξεων οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο ή στους σχετικούς Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η αναλογιστική μείωση των συντάξεων των μόνιμων μελών του Στρατού υπολογίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, με αντίστοιχο ή/και ανάλογο τρόπο που έγινε η αναλογιστική μείωση για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με βάση το άρθρο 11 των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015.

(3) Η αναλογιστική μείωση, που θα καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) εκδίδεται με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Της αναλογιστικής μείωσης των συντάξεών τους, δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), εξαιρούνται τα μόνιμα μέλη του Στρατού που αφυπηρετούν λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, τα μόνιμα μέλη του Στρατού που αφυπηρετούν μετά από έκθεση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου ότι δεν είναι ικανά να εκτελούν τα καθήκοντά τους για λόγους υγείας, τα μόνιμα μέλη του Στρατού που αφυπηρετούν δυνάμει των άρθρων 33 και 34 του παρόντος Νόμου και επιπλέον, από τα μόνιμα μέλη του Στρατού των οποίων τερματίζονται οι υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 40 του παρόντος Νόμου, εξαιρούνται τα μέλη του Στρατού που καθορίζονται στους Κανονισμούς που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο.

Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε Α.Σ.Ε.Ι ή Α.Σ.Σ.Υ. ως συντάξιμης υπηρεσίας

45. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών, ο χρόνος φοίτησης μέλους του Στρατού σε Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Σ.Υ., στο οποίο φοίτησε μετά από υποτροφία που του παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και διορίστηκε στη συνέχεια ως μόνιμο μέλος του Στρατού, στην τάξη των Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών, λογίζεται, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται ως το ελάχιστα απαιτούμενο για αποφοίτηση από το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα, ως συντάξιμη υπηρεσία:

Νοείται ότι, το μηνιαίο επίδομα που παρέχεται στα μέλη του Στρατού κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Σ.Υ., δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, μειώνεται κατά το ήμισυ στο αμέσως επόμενο, μετά τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου για αποφοίτηση από το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα χρονικού διαστήματος, έτος φοίτησης και στη συνέχεια, μέχρι και την αποφοίτηση, αποκόπτεται πλήρως:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το ελάχιστα απαιτούμενο για αποφοίτηση χρονικό διάστημα παρατείνεται για λόγους υγείας του μέλους του Στρατού, ως συντάξιμη υπηρεσία λογίζεται το σύνολο του χρόνου της φοίτησής του.

Αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά ως συντάξιμης υπηρεσίας

46. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών, σε περίπτωση που διορίζεται ως μόνιμο μέλος του Στρατού, στην τάξη των Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών, πρόσωπο το οποίο είχε κληθεί και υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά υπηρεσία συνεχούς απασχόλησης, δυνάμει των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 2008, ή είχε υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά με σύμβαση, δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015, ο χρόνος της υπηρεσίας του στην Εθνική Φρουρά λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία.

Εφόδια των μελών του Στρατού

47.-(1) Σε όλα τα μέλη του Στρατού παρέχονται δωρεάν –

(α) Όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων και της υπηρεσίας τους όπλα, πυρομαχικά και είδη εξάρτυσης· και

(β) στολές και άλλα εφόδια, όπως θα καθορισθεί με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε μέλος του Στρατού, το οποίο αφυπηρετεί ή απολύεται ή παύει, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να ανήκει στις τάξεις του Στρατού, υποχρεούται πριν από την αφυπηρέτηση ή απόλυση ή παύση του να παραδώσει όλα τα όπλα, πυρομαχικά ή άλλο πολεμικό υλικό και εφόδια που του έχουν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τα οποία αποτελούν περιουσία της Δημοκρατίας.

Διαμονή των μελών του Στρατού σε στρατόπεδο

48. Τα μέλη του Στρατού δύναται, εάν το επιθυμούν, να διαμένουν δωρεάν σε στρατόπεδο, μετά από έγκριση του Αρχηγού.

Άδειες των μελών του Στρατού

49. Σε κάθε μέλος του Στρατού χορηγούνται άδειες, όπως καθορίζονται με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μελών του Στρατού

50. Όλα τα μέλη του Στρατού καθώς και οι σύζυγοι και τα τέκνα τους δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς του 2000 έως 2013.

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε περίπτωση αναγκαστικής αφυπηρέτησης, απόλυσης ή καθαίρεσης μέλους του Στρατού

51.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία, σε μέλος του Στρατού επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης, το θέμα των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν, καθώς και το χρόνο έναρξης της καταβολής τούτων, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, που θα παραχωρηθούν στο ως άνω μέλος του Στρατού, δεν θα είναι λιγότερα από εκείνα που θα του παραχωρούνταν εάν επιβαλλόταν σ' αυτό η ποινή της απόλυσης.

(2) Σε περίπτωση που σε μέλος του Στρατού επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της απόλυσης, αυτή συνεπάγεται την απώλεια όλων των ωφελημάτων αφυπηρέτησης:

Νοείται ότι, στο/στη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα, εάν υπάρχουν, μέλους που απολύθηκε, καταβάλλεται σύνταξη ή, ανάλογα με την περίπτωση, φιλοδώρημα, ως εάν το μέλος αυτό να είχε αποβιώσει κατά την ημερομηνία της απόλυσής του, που θα υπολογίζεται πάνω στη βάση των πραγματικών ετών υπηρεσίας του.

(3) Σε περίπτωση που μέλος του Στρατού καταδικασθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης η οποία, με βάση τις πρόνοιες των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων του 1964 έως 2011 συνεπιφέρει καθαίρεση, αυτή συνεπάγεται την απώλεια όλων των ωφελημάτων αφυπηρέτησης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού, να αποφασίσει, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης, τη χορήγηση σύνταξης ή, ανάλογα με την περίπτωση, φιλοδωρήματος, στο/στη σύζυγο και στα εξαρτώμενα τέκνα, εάν υπάρχουν, μέλους του Στρατού που καθαιρέθηκε, ως εάν το μέλος αυτό να είχε αποβιώσει κατά την ημερομηνία της καταδίκης του, που θα υπολογίζεται πάνω στη βάση των πραγματικών ετών υπηρεσίας του.

ΜΕΡΟΣ IΧ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γενικές εξουσίες και καθήκοντα των μελών του Στρατού

52.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κάθε μέλος του Στρατού ασκεί τέτοιες εξουσίες και εκτελεί τέτοια καθήκοντα που δυνατό να ανατίθενται ή επιβάλλονται σ’ αυτό δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών και υπακούει σ’ όλες τις νόμιμες διαταγές σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του.

(2) Κάθε μέλος οφείλει –

(α) Πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους και κανονισμούς της Δημοκρατίας και αφοσίωση στο κράτος·

(β) να εκτελεί πάντοτε τα καθήκοντά του με ευσυνειδησία, αμεροληψία και δίκαια και μόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή και εύρυθμη λειτουργία του Στρατού·

(γ) να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές διατάξεις και τις σύμφωνες με αυτές διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές που αφορούν το Στρατό, όπως επίσης και με τις οδηγίες και διαταγές των ιεραρχικά ανωτέρων του, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών·

(δ) να μην ενεργεί ή παραλείπει ή συμπεριφέρεται με τρόπο που δυνατόν να δυσφημήσει το κύρος του Στρατού γενικά ή τη θέση του ειδικά ή που δυνατόν να τείνει σε κλονισμό της εμπιστοσύνης του κοινού προς το Στρατό· και

(ε) να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια, ευγένεια και ειλικρίνεια προς τους ανωτέρους, συναδέλφους και υφισταμένους του, καθώς και προς το κοινό.

(3) Τα καθήκοντα μέλους του Στρατού είναι τα συνηθισμένα καθήκοντα του βαθμού και της θέσης του και οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα, που δυνατόν να ανατεθούν σ’ αυτό, ως ήθελε καθορισθεί.

Χρόνος παρουσίασης των μελών του Στρατού στα στρατιωτικά τμήματα όπου υπηρετούν

53. Ο Αρχηγός δύναται με διαταγή του, να καθορίζει εκάστοτε, ανάλογα με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες, το χρόνο εντός του οποίου τα μέλη του Στρατού οφείλουν να παρουσιάζονται στα στρατιωτικά τμήματα όπου υπηρετούν.

Ιδιωτική απασχόληση και ενδιαφέρον σε εταιρείες

54.-(1) Τα μέλη του Στρατού είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν την εργασία τους σ' οποιοδήποτε χρόνο, εφόσον αυτό απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

(2) Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Στρατού να ασκεί, με ή χωρίς αμοιβή, οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή να ασχολείται ή να μετέχει σε οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση, εκτός από την εργασία του στο Στρατό:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, να χορηγεί άδεια σε Αξιωματικό Ιατρό του Υγειονομικού Σώματος για μερική απασχόληση, έναντι αμοιβής, κατά τις ώρες εκτός υπηρεσίας του στον Στρατό, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Υπουργός υπό τις περιστάσεις και εφόσον η απασχόληση του μέλους δεν επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την άρτια εκτέλεση των καθηκοντων του ως μέλους του Στρατού.

(3) Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Στρατού-

(α) Να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης· ή

(β) να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης,

παρά μόνο ύστερα από άδεια του Υπουργού, η οποία μπορεί να χορηγηθεί υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός, εφόσον η χορήγηση τέτοιας άδειας δεν είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του Στρατού.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται να χορηγεί σε μέλος του Στρατού την προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η χορήγηση της άδειας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον∙ ή

(β) όταν το συμφέρον του μέλους του Στρατού στην εταιρεία, το συνεταιρισμό ή την επιχείρηση ιδιωτικής φύσης προκύπτει από κληρονομική διαδοχή και η κατοχή των μετοχών δεν θα το επηρεάσει στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

(5) Οποιοδήποτε μέλος του Στρατού δικαιούται να αποκτά μετοχές δημόσιων εταιρειών, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, που καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών για τους δημόσιους υπαλλήλους της Δημοκρατίας.

(6) Κάθε μέλος του Στρατού οφείλει, αμέσως μετά το διορισμό ή την πρόσληψή του, και στη συνέχεια κάθε έτος, να δηλώνει στον Υπουργό στοιχεία οποιασδήποτε επένδυσης ή συμφέροντος που τυχόν έχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή συνεταιρισμό ή επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, οι εργασίες της οποίας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα καθήκοντά του.

Ελευθερία έκφρασης γνώμης

55.-(1) Τα μέλη του Στρατού δεν μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, τις πάσης φύσεως δραστηριότητες, εσωτερική λειτουργία και προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς, τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων ή την άμυνα της χώρας, την εθνική ασφάλεια και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη και/ή πληροφοριακό υλικό, διαβαθμισμένο ή μη, το οποίο σχετίζεται με τα πιο πάνω, εκτός εάν έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(2) Κανένα μέλος του Στρατού δεν επιτρέπεται να πληρωθεί για οποιαδήποτε δημοσίευση ή εκπομπή, χωρίς την άδεια του Υπουργού.

Πολιτικά δικαιώματα

56.-(1)Τα μέλη του Στρατού δεν δικαιούνται να εκφράζουν τα πολιτικά τους φρονήματα ή τις πολιτικές απόψεις ή τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους ή σε δημόσιους χώρους ή μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου ή άλλου μέσου.

(2) Απαγορεύεται σε μέλος του Στρατού–

(α) Να είναι μέλος οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος·

(β) να αναμειγνύεται στην οργάνωση συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων κομματικού χαρακτήρα ή που αποβλέπουν στην προώθηση των πολιτικών επιδιώξεων οποιουδήποτε προσώπου ή κόμματος ή να εκφωνεί λόγους σ' αυτές· και

(γ) να προβαίνει, χρησιμοποιώντας τη θέση του ή ασκώντας την επιρροή του, σε οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην προσχώρηση οποιουδήποτε προσώπου σε πολιτικό κόμμα ή οργάνωση κομματικού χαρακτήρα ή στον επηρεασμό οποιουδήποτε προσώπου υπέρ πολιτικού κόμματος ή πολιτικού προσώπου.

(3) Μέλος του Στρατού που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για αξίωμα, του οποίου η κατοχή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Στρατού, θα πρέπει προηγουμένως να παραιτείται από τη θέση του.

(4) Μέλος του Στρατού, που παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) ή (3), είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος.

Απαγόρευση διαδήλωσης

57.-(1)Απαγορεύεται σε μέλος του Στρατού να διοργανώνει, καθοδηγεί, υποκινεί ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδήλωση για οποιοδήποτε σκοπό:

Νοείται ότι, μέλος του Στρατού δύναται να συμμετέχει σε διαδήλωση, μόνο στις περιπτώσεις που αυτή διοργανώνεται από σύνδεσμο γονέων σχολείων προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στον οποίο δύναται να είναι μέλος ή να κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα, δυνάμει της επιφύλαξης του άρθρου 61 του παρόντος Νόμου.

(2) Μέλος του Στρατού, που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος.

Απαγόρευση σε μέλος του Στρατού να είναι μέλος συντεχνίας

58.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59 και 61 του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται σε μέλος του Στρατού να καταστεί ή να παραμείνει μέλος οποιασδήποτε συντεχνίας ή οποιασδήποτε ένωσης ή οποιουδήποτε σώματος ή συνδέσμου που συνδέεται με συντεχνία.

(2) Μέλος του Στρατού, που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος.

Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι των μελών του Στρατού

59.-(1)Για να καθίσταται δυνατή η μελέτη και υποβολή από μέλη του Στρατού θεμάτων, που αφορούν την ευημερία, τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών απασχόλησής τους, την εξύψωση του επαγγελματικού επιπέδου και την ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τη μισθοδοσία, τη σύνταξη και τους όρους υπηρεσίας τους, δύναται να ιδρυθούν από αυτούς Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι.

(2) Οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι, που ιδρύονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν δύναται να είναι περισσότεροι από δύο (2), ένας (1) για τους Αξιωματικούς και ένας (1) για τους Υπαξιωματικούς.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε ιδρυόμενος Επαγγελματικός Σύνδεσμος διέπεται από τις πρόνοιες του οικείου αυτού καταστατικού, το οποίο τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού και, για το σκοπό αυτό, τηρείται μητρώο στο Υπουργείο Άμυνας, όπου ο κάθε Επαγγελματικός Σύνδεσμος οφείλει να υποβάλλει, μέσω του Αρχηγού, το καταστατικό του και κάθε τροποποίησή του.

(4) Κάθε ιδρυόμενος Επαγγελματικός Σύνδεσμος υποχρεούται, ταυτόχρονα με την υποβολή του καταστατικού του, να υποβάλλει στον Υπουργό, μέσω του Αρχηγού, και κατάλογο των μελών του, καθώς και των διοικητικών αυτού οργάνων:

Νοείται ότι, κάθε μεταβολή που επέρχεται στα μέλη ή στα διοικητικά όργανα Επαγγελματικού Συνδέσμου, πρέπει να γνωστοποιείται στον Υπουργό, μέσω του Αρχηγού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη μεταβολή αυτή.

(5) Επαγγελματικός Σύνδεσμος, ο οποίος ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των προνοιών του καταστατικού του, υπόκειται σε αναστολή της λειτουργίας του με απόφαση του Υπουργού, μέχρις ότου συμμορφωθεί.

(6) Μέλη Επαγγελματικού Συνδέσμου, που ιδρύεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύνανται να είναι μόνο μέλη του Στρατού.

Προώθηση θεμάτων από Επαγγελματικό Σύνδεσμο

60. Επαγγελματικός Σύνδεσμος, ο οποίος επιθυμεί να θέσει ή να προωθήσει οποιοδήποτε θέμα, υποβάλλει τούτο γραπτώς στον Αρχηγό, ο οποίος το διαβιβάζει μαζί με τις εισηγήσεις του στον Υπουργό για μελέτη και λήψη σχετικής απόφασης.

Διευκολύνσεις μελών των διοικητικών συμβουλίων των Επαγγελματικών Συνδέσμων

60Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού, ο Υπουργός, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού, παρέχει με απόφαση του στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Επαγγελματικών Συνδέσμων διευκολύνσεις, ώστε να καθίσταται δυνατή εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

(2) Η παροχή τέτοιων διευκολύνσεων δεν πρέπει να παρακωλύει την ομαλή λειτουργία της Εθνικής Φρουράς.

Συμμετοχή μέλους του Στρατού σε οποιαδήποτε ένωση, σωματείο, ίδρυμα, λέσχη ή άλλο οργανωμένο σύνολο

61.-(1)Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο άρθρο 59 του παρόντος Νόμου, μέλος του Στρατού δεν δύναται να είναι μέλος ή να κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα οποιασδήποτε άλλης ένωσης προσώπων, σωματείου, ιδρύματος, λέσχης ή άλλου οργανωμένου συνόλου, εκτός κατόπιν γραπτής έγκρισης του Υπουργού, αφού ο Υπουργός λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού:

Νοείται ότι, στην περίπτωση συμμετοχής μέλους του Στρατού σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 έως 2015 ή σε σύνδεσμο γονέων σχολείων προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, δεν απαιτείται η πιο πάνω αναφερόμενη έγκριση.

(2) Η έγκριση του Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), παρέχεται μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του Στρατού, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά.

(3) Μέλος του Στρατού, που παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος.

Υποχρέωση αναφοράς στην οικεία αρμόδια αρχή πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας

62.-(1) Κάθε μέλος του Στρατού, το οποίο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεσθεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο μέλος του Στρατού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στην οικεία αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται, ανάλογα με την τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεσή του δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 26 και 27 του παρόντος Νόμου, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.

(2) Εφόσον αναφορά, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) γίνεται κακόβουλα, αυτή συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

Απόκτηση ιδιοκτησίας

63.-(1) Μέλος του Στρατού δεν επιτρέπεται να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία εκμεταλλευόμενος προς τούτο τη θέση του.

(2) Σε περίπτωση που εγερθεί υποψία για μέλος του Στρατού ως προς την πηγή των οικονομικών του πόρων, μπορεί να διεξαχθεί έρευνα, κατ’ ανάλογο τρόπο με την έρευνα που διεξάγεται για πειθαρχικό αδίκημα για εξακρίβωση της προέλευσης των πόρων αυτών.

(3) Αν από την έρευνα, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), εξακριβωθεί ότι το μέλος του Στρατού απέκτησε τους πόρους αυτούς κάτω από συνθήκες που συνιστούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, ο Υπουργός προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Επίσημες πληροφορίες, μαρτυρία και έγγραφα

64.-(1) Κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία, που περιέρχεται σε γνώση μέλους του Στρατού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, είναι εμπιστευτική και απαγορεύεται να κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρά μόνο για την πρέπουσα εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, όταν επιδοθεί σε μέλος του Στρατού κλήση για να δώσει μαρτυρία πάνω σε θέμα που αναφέρεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή για να προσαγάγει επίσημο έγγραφο που τελεί υπό τη φύλαξή του, το εν λόγω μέλος του Στρατού οφείλει να αναφέρει τούτο ιεραρχικά στον Αρχηγό, ο οποίος υποβάλλει το θέμα στον Υπουργό, μαζί με τις απόψεις του, με σκοπό την εκ μέρους του Υπουργού λήψη απόφασης κατά πόσο η μαρτυρία αυτή ή η προσαγωγή του ζητούμενου εγγράφου αντίκειται προς το δημόσιο συμφέρον.

(3) Κανένα μέλος του Στρατού δεν επιτρέπεται να δώσει τεχνική ή επιστημονική συμβουλή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς την άδεια του Αρχηγού, παρά μόνο για την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος του μέλους.

Δώρα και δωροδοκίες

65.-(1)Κανένα μέλος του Στρατού δεν επιτρέπεται άμεσα ή έμμεσα να λαμβάνει ή δίδει οποιαδήποτε προσωπικά δώρα που να συνίστανται σε χρήματα, άλλα αγαθά, δωρεάν ταξίδια ή άλλα προσωπικά ωφελήματα:

Νοείται ότι, με την αφυπηρέτηση μέλους του Στρατού από τις τάξεις του Στρατού, το εν λόγω μέλος μπορεί να δεχθεί δώρο, σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για λόγους δημόσιου συμφέροντος να αποφασίσει ότι το δώρο δεν πρέπει να απορριφθεί.

(2) Σε περίπτωση που θα ήταν ανεπιθύμητο για το δημόσιο συμφέρον να απορριφθεί δώρο, το μέλος του Στρατού μπορεί να το αποδεχθεί, αλλά αναφέρει αμέσως το γεγονός στον προϊστάμενό του, στον οποίο υπάγεται και το δώρο διατίθεται, όπως θα καθορισθεί από τον Υπουργό.

(3) Το μέλος του Στρατού αναφέρει στον προϊστάμενό του, στον οποίο υπάγεται, την κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού προσφορά δώρου που έγινε σ’ αυτό.

(4) Αν δώρο, χρηματικό ή άλλο, προσφερθεί ή δοθεί σε μέλος του Στρατού έναντι υπηρεσίας που παρασχέθηκε ή που θα παρασχεθεί από αυτό με βάση την επίσημή του ιδιότητα, το μέλος αυτό οφείλει να πληροφορήσει αμέσως τον προϊστάμενό του, στον οποίο υπάγεται.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), σε περίπτωση που προσφερθεί οποιοδήποτε δώρο σε οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα αυτό δύναται να γίνει αποδεκτό, όπως θα καθορισθεί από τον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ Χ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Πειθαρχικά αδικήματα

66. Μέλος του Στρατού είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, αν διαπράξει οποιαδήποτε από τις πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή στον Πειθαρχικό Κώδικα που περιέχεται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και υπόκειται σε τέτοια πειθαρχική ποινή ή ποινές που δυνατόν να επιβληθούν σ' αυτό με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς.

Πειθαρχική δίωξη

67.-(1) Μέλος του Στρατού υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη-

(α) Αν διαπράξει οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα· ή

(β) αν ενεργήσει ή παραλείψει οτιδήποτε με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του ως μέλος του Στρατού.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «καθήκοντα ή υποχρεώσεις μέλους του Στρατού» περιλαμβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται σε μέλος του Στρατού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, που γίνεται με βάση αυτούς ή δυνάμει οποιασδήποτε διαταγής ή οδηγίας που εκδόθηκε κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Μη δίωξη μέλους του Στρατού δύο φορές για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα

68. Πειθαρχική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον μέλους του Στρατού για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο το μέλος αυτό ήδη βρέθηκε ένοχο ή για το οποίο αθωώθηκε.

Μια μόνο πειθαρχική ποινή για κάθε πειθαρχικό αδίκημα

69. Για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα δεν μπορούν να επιβληθούν σε μέλος του Στρατού περισσότερες από μια πειθαρχικές ποινές.

Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

70. Μέλος του Στρατού, το οποίο απέβαλε τη στρατιωτική του ιδιότητα με οποιοδήποτε τρόπο, δεν διώκεται πειθαρχικά, η πειθαρχική όμως διαδικασία που τυχόν έχει αρχίσει εναντίον του συνεχίζεται και μετά τη λύση της στρατιωτικής του ιδιότητας.

Ποινική δίωξη

71. Εάν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον μέλους του Στρατού, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχισθεί εναντίον του πειθαρχική δίωξη για λόγους που σχετίζονται με την ποινική δίωξη, μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος.

Πειθαρχική δίωξη ύστερα από ποινική δίωξη

72. Μέλος του Στρατού, που διώχθηκε για ποινικό αδίκημα και δεν βρέθηκε ένοχο, δεν μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, μπορεί όμως να διωχθεί για πειθαρχικό αδίκημα που προκύπτει από τη διαγωγή του, η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη.

Πειθαρχικές ποινές

73.-(1)Στα μέλη του Στρατού μπορούν να επιβληθούν οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

(α) Επίπληξη,

(β) περιορισμός,

(γ) κράτηση,

(δ) φυλάκιση,

(ε) διακοπή ετήσιας προσαύξησης,

(στ) αναβολή ετήσιας προσαύξησης,

(ζ) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών (3) μηνών,

(η) υποβιβασμός στη μισθοδοτική κλίμακα,

(θ) υποβιβασμός κατά βαθμό ή τάξη,

(ι) αναγκαστική αφυπηρέτηση ή, ανάλογα με την περίπτωση, αναγκαστικό τερματισμό της σύμβασης απασχόλησης, και

(ια) απόλυση.

(2) Διακοπή ετήσιας προσαύξησης σημαίνει την, για ορισμένο χρονικό διάστημα, μη πληρωμή προσαύξησης που διαφορετικά θα καταβαλλόταν, χωρίς αλλαγή της ημερομηνίας προσαύξησης.

(3) Αναβολή ετήσιας προσαύξησης σημαίνει αναβολή της ημερομηνίας, κατά την οποία η επόμενη προσαύξηση είναι πληρωτέα, καθώς και αντίστοιχες αναβολές ημερομηνίας προσαύξησης σ' επόμενα έτη.

(4) Ο τρόπος έκτισης των πειθαρχικών ποινών που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (δ) του εδαφίου (1), καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Στρατού κατά τη διάρκεια έκτισης των εν λόγω πειθαρχικών ποινών καθορίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στις παραγράφους (ε) μέχρι (ια) του εδαφίου (1) δύνανται να επιβληθούν μόνο από Πειθαρχικό Συμβούλιο.

(6) Όταν σε μέλος του Στρατού επιβληθεί η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού κατά βαθμό ή τάξη ή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή της απόλυσης, η εν λόγω ποινή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διαθεσιμότητα

74.-(1)Εάν διαταχθεί έρευνα εναντίον μέλους του Στρατού για πειθαρχικό αδίκημα ή με την έναρξη στρατιωτικής ή αστυνομικής έρευνας εναντίον του με σκοπό την ποινική του δίωξη, ο Υπουργός ή ο Αρχηγός, ανάλογα με την περίπτωση, όπως προνοείται στο εδάφιο (2), δύναται, εάν το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί, να θέσει σε διαθεσιμότητα το μέλος αυτό κατά τη διάρκεια της έρευνας και, σε τέτοια περίπτωση, ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4):

Νοείται ότι, η διάρκεια της διαθεσιμότητας, στην οποία τίθεται το μέλος του Στρατού κατά τη διάρκεια της έρευνας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, μπορεί όμως να παραταθεί, αν συντρέχει σοβαρός λόγος, για άλλους τρεις (3) μήνες.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον Αρχηγό, δύναται να θέσει σε διαθεσιμότητα οποιοδήποτε μέλος του Στρατού που είναι ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός, ενώ ο Αρχηγός δύναται και, μετά από εντολή του Υπουργού, υποχρεούται, να θέσει σε διαθεσιμότητα μέλος του Στρατού που είναι κατώτερος Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός ή Οπλίτης.

(3) Εάν ο Υπουργός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αρχηγός προτίθεται να θέσει μέλος του Στρατού σε διαθεσιμότητα, το ενημερώνει για την πρόθεσή του αυτή και ταυτόχρονα το καλεί να υποβάλει, εάν το επιθυμεί, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, γραπτές παραστάσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

(4)(α) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 43 των περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμων του 1999 και 2014, ο Υπουργός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αρχηγός, δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα επηρεασθεί με οποιοδήποτε τρόπο η ομαλή διεξαγωγή της έρευνας, με αιτιολογημένη απόφασή του, να θέσει αμέσως το μέλος του Στρατού σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), χωρίς να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (3), παρέχοντας ταυτόχρονα στο μέλος αυτό το δικαίωμα να υποβάλει, εάν το επιθυμεί, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επίδοσης της απόφασής του, γραπτή ένσταση για την απόφασή του να το θέσει σε διαθεσιμότητα.

(β) Σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, ο Υπουργός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αρχηγός, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ' αυτήν αποφασίζει το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών κατά πόσο θα διατάξει τη συνέχιση ή τον τερματισμό της διαθεσιμότητας και εάν ο Υπουργός ή ο Αρχηγός τερματίσει τη διαθεσιμότητα του μέλους του Στρατού αυτό επανακτά, από την ημέρα έναρξης της διαθεσιμότητας, όλες τις εξουσίες και τα ωφελήματα, που αναστάληκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (7).

(5) Εάν μετά το τέλος της έρευνας αποφασισθεί η ποινική ή η πειθαρχική δίωξη του μέλους του Στρατού, ο Υπουργός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αρχηγός, μπορεί, εάν το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί ή συντρέχει σοβαρός λόγος, να θέσει σε διαθεσιμότητα το μέλος αυτό μέχρι την τελική συμπλήρωση της υπόθεσης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(6) Σε περίπτωση που ο Υπουργός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αρχηγός, προτίθεται να παρατείνει τη διαθεσιμότητα μέλους του Στρατού, τέσσερις (4) ημέρες πριν τη λήξη της, ενεργεί εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(7) Μέλος του Στρατού το οποίο τίθεται σε διαθεσιμότητα ειδοποιείται γραπτώς για αυτό και οι εξουσίες, τα προνόμια και τα ωφελήματα του μέλους αυτού αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου της διαθεσιμότητάς του, αλλά εξακολουθεί να υπόκειται στις ίδιες ευθύνες, πειθαρχία και τιμωρία, ως εάν να μην είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα.

(8) Μέλος του Στρατού το οποίο βρίσκεται σε διαθεσιμότητα δεν δικαιούται για την περίοδο της διαθεσιμότητας να λαμβάνει μισθό ή οποιοδήποτε επίδομα, εάν έπαιρνε τέτοιο επίδομα, και λαμβάνει μέρος του μισθού του, το οποίο στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «χορήγημα διαθεσιμότητας», όχι λιγότερο από το μισό του μισθού του, όπως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει.

(9) Εάν το μέλος του Στρατού απαλλαγεί ή εάν από την έρευνα δεν αποδειχθεί πειθαρχική υπόθεση εναντίον του, η διαθεσιμότητα τερματίζεται και το εν λόγω μέλος δικαιούται ολόκληρο το ποσό των απολαβών τις οποίες θα ελάμβανε εάν δεν ετίθετο σε διαθεσιμότητα, ενώ, εάν βρεθεί ένοχο, ο Υπουργός αποφασίζει εάν θα επιστραφεί στο μέλος οποιοδήποτε μέρος των απολαβών του.

Υποχρέωση παρουσίασης μαρτύρων

75. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, ενώ έχει κληθεί να προσέλθει για να δώσει μαρτυρία κατά την ακρόαση πειθαρχικής υπόθεσης εναντίον οποιουδήποτε μέλους του Στρατού, χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να προσέλθει κατά το χρόνο και τόπο που έχει ορισθεί στην κλήση ή κατά το χρόνο και τόπο που έχει ορισθεί κατά τη διάρκεια της υπόθεσης ή αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που τέθηκε σ’ αυτό νόμιμα κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής δίκης, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, κανένα πρόσωπο δεν υποχρεούται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που τείνει να το ενοχοποιήσει.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

76.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο είναι δεκτικό ρύθμισης ή καθορισμού με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προνοούν, μεταξύ άλλων, για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Διορισμούς, ιεραρχία, αρχαιότητα, αξιολόγηση, κρίση για προαγωγή, προαγωγές και κρίση καταλληλότητας για εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων των μελών του Στρατού∙

(β) παραιτήσεις και αφυπηρετήσεις των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένου και του αναγκαστικού τερματισμού της υπηρεσίας∙

(γ) πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικές ποινές των μελών του Στρατού, πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικά συμβούλια∙

(δ) υπηρεσία, ενεργό και μη, των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένων των ωρών καθήκοντος και αργιών∙

(ε) εκπαίδευση των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης∙

(στ) στολές, εξαρτύσεις και άλλα εφόδια των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένου και του οπλισμού τους∙

(ζ) επιδόματα των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένων οδοιπορικών εκτός έδρας και εξωτερικού, καθώς και άλλα οικονομικά ωφελήματα∙

(η) άδειες ανάπαυσης ή ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μελών του Στρατού∙

(θ) ευημερία των μελών του Στρατού και των εξαρτωμένων τους∙

(ι) αποζημιώσεις σε μέλη του Στρατού για σωματικές βλάβες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς και αποζημιώσεις σε μέλη του Στρατού που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους εν καιρώ ειρήνης∙

(ια) απονομές ηθικών αμοιβών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων∙

(ιβ) περιορισμούς στις δραστηριότητες των μελών του Στρατού∙ και

(ιγ) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο μπορεί ή πρέπει να καθορισθεί.

(3) Κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εκτός από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των παραγράφων (γ) και (ιβ) του εδαφίου (2), δύναται να προβλέπουν για αναδρομική ισχύ.

Ψευδής πληροφορία ή δήλωση για εξασφάλιση διορισμού ή πρόσληψης στο Στρατό

77. Πρόσωπο το οποίο, με σκοπό να διορισθεί ή προσληφθεί ως μέλος του Στρατού, δίνει εν γνώσει του ψευδή πληροφορία ή προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή αποκρύπτει οποιαδήποτε στοιχεία, που συμβάλλουν ουσιαστικά στο διορισμό ή στην πρόσληψή του, εάν έχει διορισθεί ή προσληφθεί, απολύεται αμέσως, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών.

Εξουσία Υπουργού για αφαίρεση ποσού από το βασικό μισθό μέλους του Στρατού προς αποπληρωμή χρέους

78. Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την αφαίρεση μηνιαίως από το βασικό μισθό οποιουδήποτε μέλους του Στρατού τέτοιου ποσού, το οποίο ήθελε καθορισθεί από δικαστήριο για αποπληρωμή χρέους του μέλους αυτού από δικαστική απόφαση, καθώς και την πληρωμή του ποσού που αφαιρείται στο πρόσωπο που δικαιούται το πληρωτέο ποσό, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.

Υποχρέωση επιστροφής όπλων, εφοδίων και άλλων υλικών

79. Σε περίπτωση που μέλος του Στρατού δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή διπλάσια της αξίας των υλικών της Δημοκρατίας που δεν παρέδωσε ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και διαφυλάξεις

80.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), οι περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμοι του 1990 έως 2013 και τα άρθρα 7 και 8 του περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Όλοι οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα, οι Γνωστοποιήσεις και οι Αποφάσεις, που εκδόθηκαν με βάση τους καταργηθέντες Νόμους, λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν, εκτός εάν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε διορισμός, προαγωγή, εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη, που έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό ή τον Αρχηγό ή άλλη αρχή ή πρόσωπο, με βάση τους καταργηθέντες Νόμους, λογίζεται ότι έγινε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Μεταβατική διάταξη

81. Τα μέλη του Στρατού, τα οποία κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ανήκουν στο Κοινό Σώμα των Διερμηνέων-Μεταφραστών, λογίζεται ότι ανήκουν στο Κοινό Σώμα της Αμυντικής Διπλωματίας.

Μεταβατική Διάταξη

82. Τα μέλη του Στρατού τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατέχουν τον βαθμό του Ανθυπασπιστή, λογίζεται ότι κατέχουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή Β΄.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 15)

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ/
ΚΟΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Α. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
(α) Ανώτατοι Αξιωματικοί:
Αντιστράτηγος (Αντγος) Αντιναύαρχος (Ανχος) Αντιπτέραρχος (Απτχος)
Υποστράτηγος (Υπτγος) Υποναύαρχος (Υπνχος) Υποπτέραρχος (Υπτχος)
Ταξίαρχος (Ταξχος) Αρχιπλοίαρχος (Απχος) Ταξίαρχος (Ταξχος)

(β) Ανώτεροι Αξιωματικοί:
Συνταγματάρχης (Σχης) Πλοίαρχος (Πχος) Σμήναρχος (Σμχος)
Αντισυνταγματάρχης (Ανχης) Αντιπλοίαρχος (Ανπχος) Αντισμήναρχος (Ασμχος)
Ταγματάρχης (Τχης) Πλωτάρχης (Πχης) Επισμηναγός (Επγός)
(γ) Κατώτεροι Αξιωματικοί:
Λοχαγός (Λγός) Υποπλοίαρχος (Υπχος) Σμηναγός (Σγός)
Υπολοχαγός (Υπλγός) Ανθυποπλοίαρχος (Ανθχος) Υποσμηναγός (Υπσγός)
Ανθυπολοχαγός (Ανθλγός) Σημαιοφόρος (Σμρος) Ανθυποσμηναγός (Ανθσγός)
Β. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Ανθυπασπιστής Α' (Ανθστής Α') Ανθυπασπιστής Α' (Ανθστής Α') Ανθυπασπιστής Α' (Ανθστής Α')
Ανθυπασπιστής Β' (Ανθστής Β') Ανθυπασπιστής Β' (Ανθστής Β') Ανθυπασπιστής Β' (Ανθστής Β')
Ανθυπασπιστής Γ' (Ανθστής Γ') Ανθυπασπιστής Γ (Ανθστής Γ') Ανθυπασπιστής Γ' (Ανθστής Γ')
Αρχιλοχίας (Αλχίας) Αρχικελευστής (Ακστής) Αρχισμηνίας (Ασμίας)
Επιλοχίας (Επχίας) Επικελευστής (Επστής) Επισμηνίας (Εσμίας)
Λοχίας (Λχίας) Κελευστής (Κστής) Σμηνίας (Σμίας)
Δεκανέας (Δνέας) Δίοπος (Δπος) Υποσμηνίας (Υσμίας)