Οργάνωση και συγκρότηση του Στρατού

7.-(1) Η δομή και οργάνωση του Στρατού, καθώς και η εσωτερική λειτουργία του, καθορίζονται από τον Υπουργό, αφού ο Υπουργός λάβει υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού.

(2) Ο Στρατός συγκροτείται βάσει των εκάστοτε εγκεκριμένων θέσεων και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Τον Αρχηγό, ο οποίος ηγείται του Στρατού.

(β) τον Υπαρχηγό.

(γ) τους μόνιμους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες, που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. και

(δ) τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες, που προσλαμβάνονται, με σύμβαση, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.