Σύνθεση του Στρατού

8. Ο Στρατός συντίθεται από τρεις (3) Κλάδους, ήτοι το Στρατό Ξηράς, το Ναυτικό και την Αεροπορία, καθώς και από τα Κοινά Σώματα.