Διακρίσεις των μελών του Στρατού κατά Κλάδο και Κοινά Σώματα

9.-(1) Τα μέλη του Στρατού διακρίνονται, κατά Κλάδο και Κοινά Σώματα, όπως καθορίζεται στα εδάφια (2), (3), (4) και (5).

(2) Τα μέλη του Στρατού Ξηράς, με βάση την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις τους, διακρίνονται σε –

(α) Μέλη των Όπλων· και

(β) μέλη των Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, ήτοι του Τεχνικού (ΤΧ), του Εφοδιασμού και Μεταφορών (Ε.Μ) και του Υλικού Πολέμου (Υ.Π).

(3) Τα μέλη του Ναυτικού, με βάση την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις τους, διακρίνονται ως ακολούθως:

(α) Οι Αξιωματικοί σε –

(i) Μάχιμους Αξιωματικούς.

(ii) Μηχανικούς Αξιωματικούς·

(iii) Αξιωματικούς Σώματος· και

(β) οι Υπαξιωματικοί σε Υπαξιωματικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

(4) Τα μέλη της Αεροπορίας, με βάση την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις τους, διακρίνονται ως ακολούθως:

(α) Οι Αξιωματικοί σε:

(i) Ιπτάμενους Αξιωματικούς·

(ii) Μηχανικούς Αξιωματικούς·

(iii) Αξιωματικούς Ελεγκτές Αεράμυνας·

(iv) Αξιωματικούς Σώματος· και

(β) Oι Υπαξιωματικοί σε Υπαξιωματικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

(5) Τα μέλη των Κοινών Σωμάτων, με βάση την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις τους, διακρίνονται ως ακολούθως:

(α) Οι Αξιωματικοί διακρίνονται σε –

(i) Υγειονομικού∙

(αα) Ιατροί∙

(ββ) κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος διαφόρων ειδικοτήτων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές και Βιοχημικοί∙

(γγ) Διοικητικοί∙

(ii) Αμυντικής Διπλωματίας∙

(iii) Πληροφορικής - Μηχανογράφησης∙

(iv) Στρατολογικού∙

(v) Οικονομικού∙

(vi) Δικαστικού∙

(vii) Μουσικού.

(β) Oι Υπαξιωματικοί διακρίνονται σε:

(i) Υγειονομικού (Διοικητικοί και Νοσηλευτές)∙

(ii) Αμυντικής Διπλωματίας∙

(iii) Πηροφορικής - Μηχανογράφησης∙

(iv) Στρατολογικού∙

(v) Οικονομικού∙

(vi) Δικαστικού∙

(vii) Μουσικού.

(6) Η διαδικασία διάκρισης και κατανομής των μελών του Στρατού, κατά Κλάδο και Κοινά Σώματα, καθώς και η μετάταξή τους ρυθμίζεται με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.