Αρχηγός και Υπαρχηγός του Στρατού

10.-(1) Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός του Στρατού διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ήθελε καθορισθεί στην πράξη διορισμού τους.

(2) Ο Αρχηγός του Στρατού φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου και ο Υπαρχηγός το βαθμό του Αντιστράτηγου ή Υποστράτηγου.