Αρμοδιότητες Αρχηγού

11.-(1)Ο Αρχηγός, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει την ευθύνη για τη διοίκηση, διεύθυνση και επίβλεψη του Στρατού και είναι υπόλογος στον Υπουργό για την οργάνωση, την εκπαίδευση, την ετοιμότητα, την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια στο Στρατό, καθώς και για την εκτέλεση των οποιωνδήποτε οδηγιών και κατευθύνσεων που του δίδονται από τον Υπουργό.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Αρχηγός –

(α) Υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση, τον έλεγχο, την αποστολή, την εκπαίδευση, την οργάνωση και την επιχειρησιακή ικανότητα του Στρατού· και

(β) ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, ο Αρχηγός έχει εξουσία, σε περίπτωση που στρατιωτικά οχήματα ή οποιαδήποτε άλλα μηχανοκίνητα μέσα του Στρατού απαιτείται να κινηθούν εκτός στρατιωτικών χώρων, μετά από συνεννόηση και με τη συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας, να αναθέτει τη ρύθμιση και τον έλεγχο της τροχαίας κίνησης σε οποιοδήποτε δρόμο, σε μέλη του Στρατού που έχουν τύχει, προς το σκοπό αυτό, ειδικής εκπαίδευσης από μέλη της Αστυνομίας.