Αρμοδιότητες Υπαρχηγού

12. Ο Υπαρχηγός ασκεί, μέσα στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον Αρχηγό και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Αρχηγού, όταν ο Αρχηγός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκεί τις αρμοδιότητές του, για οποιοδήποτε λόγο.