Μη επηρεασμός των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας

13. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δεν επηρεάζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 και του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης του και ειδικότερα η αρμοδιότητά του για την άσκηση ελέγχου στη διάθεση των κονδυλίων που αφορούν το Στρατό, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο.