Τυπικά προσόντα για διορισμό ή πρόσληψη των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Στρατού

14.-(1) Οι Αξιωματικοί του Στρατού πρέπει να είναι –

(α) Απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι.· ή

(β) κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά από διαγωνισμό· ή

(γ) μόνιμοι Υπαξιωματικοί, που ανελίσσονται σε Αξιωματικούς.

(2) Οι Υπαξιωματικοί του Στρατού πρέπει να είναι–

(α) Απόφοιτοι A.Σ.Σ.Υ.· ή

(β) κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτερου ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά από διαγωνισμό.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η διαδικασία επιλογής των προσώπων που θα φοιτήσουν στα Α.Σ.Ε.Ι. και στις A.Σ.Σ.Υ., ή που θα διορισθούν ή προσληφθούν μετά από διαγωνισμό ως Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί, ή που θα ανελιχθούν από μόνιμη θέση Υπαξιωματικού σε μόνιμη θέση Αξιωματικού, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα και άλλα συναφή θέματα, καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Η ηλικία διορισμού ή πρόσληψης οποιουδήποτε προσώπου ως μέλους του Στρατού καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.